Utvärdering av den nya lagen om företagsrekonstruktion

Under Stiftelsen Ackordscentralens Dag hölls en paneldebatt om utvärdering av den nya lagen om företagsrekonstruktion, som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Peter Öfverman, vd för Ackordscentralen Syd, Johan Sölveland, vd för Ackordscentralen Väst och Fredrik Sundin, konkursförvaltare och rekonstruktör i Ackordscentralen Norrland, deltog i debatten under ledning av Ackordscentralens koncernchef, Mikael Kubu.

Färre rekonstruktioner
Debattörerna konstaterade att antalet beslutade företagsrekonstruktioner enligt den nya lagen har varit betydligt färre än enligt den tidigare lagen, vilket möjligen kan bero på att den sökande gäldenären, till skillnad från tidigare, redan i ansökan måste kunna visa att verksamheten har en livskraft. Det är därför svårt att uttala sig om effekterna av den nya lagen.

Möjligheter till lyckade rekonstruktioner
Vidare belyste deltagarna de nya verktyg som lagen tillhandhåller för att kunna genomföra lyckade rekonstruktioner, bland annat möjligheten att säga upp varaktiga avtal i förtid. Frågan belystes också om vad som är skälig tid för rekonstruktionsgäldenären att svara på en avtalsparts fråga om ett visst avtal ska fullföljas eller inte.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Hans Ödén
Bild: BildN

Snäv lagtolkning kan hämma återväxten av rekonstruktörer

I den nya rekonstruktionslagen har kraven på rekonstruktörerna skärpts. Det välkomnas av branschen – men nu väcks frågan om tolkningen av lagen har blivit alltför snäv.

Den nya lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft den 1 augusti 2022. I lagtexten står det bland annat så här: ”Vid bedömningen av om någon är lämplig som rekonstruktör ska det särskilt beaktas om han eller hon har erfarenhet av att i egenskap av konkursförvaltare fortsätta driva rörelse för ett konkursbos räkning enligt 8 kap. 2 § konkurslagen eller har annan motsvarande erfarenhet.”

Praxis har så här långt blivit att en rekonstruktör ska ha en grund som ackrediterad konkursförvaltare och ha erfarenhet av driftskonkurser och/eller företagsrekonstruktion.

Tillsynsmyndighet över rekonstruktörer är Kronofogden, som samtidigt är tillsynsmyndighet över konkursförvaltare. I sin roll ska Kronofogden yttra sig om föreslagna rekonstruktörer, parallellt med att ett visst antal borgenärer ska tillstyrka personen.

– Min bild är att tillsynsmyndigheten gör en lagtolkning som ytterligare skärper kraven kring vem som kan bli rekonstruktör. Bland annat har det satts upp ett krav på att personen måste ha ansvarat för ett visst antal driftskonkurser eller rekonstruktioner under de senaste fem åren. Här finns en risk för att återväxten av rekonstruktörer hämmas och att det blir svårt för yngre, duktiga medarbetare att kunna åta sig dessa uppdrag, säger Ackordscentralens vd Mikael Kubu.

Vill se tydligare vägledning
Sedan den nya lagen infördes har tillsynsmyndigheten i ett par fall avstyrkt förslagen på tilltänkt rekonstruktör. Besluten har överklagats och personerna har därefter tillstyrkts av hovrätten, men Mikael Kubu efterlyser tydligare vägledning även från domstolshåll.

– I januari kom ett hovrättsbesked som hänvisar till lagens förarbeten, vilket var bra. Utfallet är att hovrätten lättar upp kravet på erfarenhet och i stället tittar på det aktuella rekonstruktionsbolagets komplexitet och storlek. Det är välkommet – kanske kan det få fler yngre personer att våga närma sig rekonstruktionsuppdragen. Genom att arbeta med rekonstruktioner i mindre och medelstora företag kommer de gradvis att få större erfarenhet, säger han.

Den fara som han ser i dag är att byråernas yngre medarbetare riskerar att få sin kompetens offentligt ifrågasatt inför domstol. Det kan bli avgörande inte bara för individens fortsatta yrkeskarriär, utan även för möjligheterna att genomföra företagsrekonstruktioner i framtiden.

– Det är en farlig väg att gå, och det är också ett skäl till att vi skulle föredra att få ett förhandsbesked från tillsynsmyndigheten innan en person föreslås inför domstol, säger Mikael Kubu.

Ser behov av återväxt
Mikael Mellqvist är före detta lagman vid Gotlands tingsrätt. Han är numera pensionär men gör då och då inhopp vid domstol, inte bara hemma i Visby utan även runt om i landet.

Genom åren har han följt ett antal företagsrekonstruktioner och tycker att de nya lagkraven på rekonstruktörerna är bra.

– Den tidigare rekonstruktionslagen förde med sig en del lycksökare, så en kravskärpning är ett steg i rätt riktning. Det behövs erfarenhet, kvalitet och seriositet bland rekonstruktörerna, men det behövs samtidigt ett inflöde av nya krafter i detta skrå. Förhoppningsvis kan det bli möjligt när den nya lagen har satt sig lite, säger han.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023

Text: Lena Lidberg
Bild: Ola Kjelbye

 

 

Krav för att utses till rekonstruktör

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Enligt den nya lagen måste rekonstruktören uppfylla vissa krav för att kunna utses till rekonstruktör. Dessutom har en skyldighet införts för tingsrätterna att höra Kronofogden innan rekonstruktör utses.

För att Kronofogden ska kunna tillstyrka någon som rekonstruktör uppställs följande krav:

  • Den föreslagna rekonstruktören uppfyller kraven för att kunna utses till förvaltare. Dessa krav innefattar att ha mycket goda teoretiska kunskaper inom bland annat obeståndsrätt, straffrätt och företagsekonomi.
  • Den föreslagna rekonstruktören har borgenärernas förtroende.
  • Den föreslagna rekonstruktören har erfarenhet av att i egenskap av konkursförvaltare fortsätta driva rörelse för ett konkursbos räkning.
  • Den som har välmeriterad erfarenhet av företagsrekonstruktion eller av att ha bistått en annan konkursförvaltare vid en driftskonkurs är också lämplig som rekonstruktör.
  • I undantagsfall kan erfarenhet av att driva rörelse i en ledande position i ett företag ha betydelse vid bedömningen av lämplighet som rekonstruktör, liksom erfarenhet som förvaltare i mycket stora konkurser, utan fortsatt drift.

Kronofogdemyndighetens ställningstagande i sin helhet hittar du här: https://www.kronofogden.se/download/18.75bd7cb8181da7a77dbb5/1657531149122/Krav-for-att-utses-till-rekonstruktor.pdf

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022

Text: Anette Norling
Bild: Pexels

 

Seminarium med IFFR

Institutet för företagsrekonstruktion (IFFR) höll ett seminarium den 6 april 2022 om den nya lagen om företagsrekonstruktion. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022 och ersätter den nu gällande lagen om företagsrekonstruktion.

Cirka 100 personer, företrädesvis konkursförvaltare från olika byråer, fick inledningsvis en översiktlig genomgång av lagen av Louise Sjödahl från Ackordscentralen Stockholm. Hon var också expert i den utredning som la fram betänkandet SOU 2021:12 till den nya lagen. Hon behandlade bland annat frågan om vilka som kan förordnas till rekonstruktör. Till skillnad från gällande lag innebär den nya att som grundförutsättning kan endast konkursförvaltare förordnas till rekonstruktörer. Dessutom ska vederbörande ha erfarenhet av fortsatt drift av rörelser i konkursbon.

Hon belyste också en stor förändring i förhållande till gällande lag, nämligen att gäldenären kan skuldsätta sig utan samtycke från rekonstruktören inom ramen för vad som kan anses utgöra den löpande förvaltningen av verksamheten. Vidare berättade hon om möjligheterna för rekonstruktionsbolaget att under rekonstruktionen säga upp ofördelaktiga avtal. Det största fokuset la hon på rekonstruktionsplanen, gruppindelning av berörda parter och gruppöverskridande s.k. cram-down. Dessa regler, som delvis kommer bli svårtillämpade, finns inte i den gällande lagen.

Paneldebatt och diskussion
Under Louise föredragning fick en mindre panel bestående av advokaterna Lars-Henrik Andersson, Cirio, och Erik Selander, DLA Piper, tillfälle att ställa frågor till henne samt lämna egna reflektioner och synpunkter. Efter en kortare kaffepaus med mingel och enskilda diskussioner kring den nya lagen inträdde en panel bestående av doktoranden Markus Ehrenpil, advokaten Lars-Eric Gustafsson, Schjodt, Jonas Backman, chef för obestånd Almi, och Oskar Andrews, chefjurist, DNB, med Mikael Kubu, koncernchef Ackordscentralen, som moderator. Denne ställde ett antal centrala frågor till paneldeltagarna för deras kommentarer.

Inledningsvis fick panelen lämna sina reflektioner på hur den gällande lagen om företagsrekonstruktion har fungerat. Framför allt var Jonas Backman kritisk, när han framförde att minst 50 procent av beslutade rekonstruktioner egentligen borde ha ansökt om konkurs i stället. Den som stack ut i panelen var Markus Ehrenpil som på ett charmigt sätt provocerade den konforma sammansättningen av åhörare genom att till exempel framföra att det inte är konkursförvaltare som borde förordnas till rekonstruktörer. Förutom denna fråga diskuterade panelen gäldenärens rådighet, som i den nya lagen ger denne ett större utrymme än enligt gällande lag, gäldenärens avtal, rekonstruktionsplanen, gruppöverskridande cram-down och den s.k. superförmånsrätten.

Informell och formell rekonstruktion
Oskar Andrew trodde inte att den nya lagen kommer innebära att de informella rekonstruktioner som förekommer i större bolag kommer upphöra. Den nya lagen kommer dock delvis vara handlingsstyrande under dessa informella förhandlingar. Lars Eric Gustafsson menade att större bolag endast kommer ansöka om företagsrekonstruktion som en sista utväg, eftersom aktieägare kan riskera att bli av med sitt ägande under en formell rekonstruktion. Sammanfattningsvis gav seminariet åhörarna en god inblick i den nya lagen och de nya verktyg som står till buds för att kunna rekonstruera företag. Dagen avslutades med ett trevligt mingel.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022

Text: Hans Ödén
Bild: Pexels

Regeringen backar om superförmånsrätten

I början av april kom regeringens proposition kring den nya rekonstruktionslagen. Här finns några förändringar jämfört med lagrådsremissen – bland annat backar regeringen i vissa delar av superförmånsrätten.

Ackordscentralen Nyheter har i flera artiklar skildrat arbetet med att införa en ny svensk lag om företagsrekonstruktion, där regelverket utgår från EU:s insolvensdirektiv.

Lagstiftningsprocessen närmar sig nu slutfasen: den 5 april offentliggjordes regeringens 711 sidor långa proposition som snart ska behandlas av riksdagen. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 augusti, vilket är en månad senare än vad som ursprungligen planerades.

Precis som i den lagrådsremiss som justitiedepartementet tog fram i februari inleds propositionen med följande mening: ”Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig.” Utifrån detta kärnbudskap presenteras förslag till ändringar i allt från brottsbalken till förmånsrättslagen. Bland annat framhåller regeringen att kraven på rekonstruktörer bör skärpas och att det framför allt blir konkursförvaltare med erfarenhet av fortsatt drift som ska kunna utses till rekonstruktör. Dessutom ska rekonstruktörerna ställas under tillsyn av Kronofogdemyndigheten. Regeringen vill även koncen­trera hand­lägg­ningen av rekonstruktions­ärenden till färre tings­rätter än i dag, för att domstolarna ska upprätthålla en högre specialisering.

Synpunkter från Lagrådet
Propositionen följer i stora drag de förslag som rekonstruktionsutredningen lyfte fram för drygt ett år sedan. Samtidigt har regeringen valt att bortse från vissa delar, och har längs vägen i stället lyft in – och lyft ut – en del andra detaljer.

Det kanske främsta exemplet berör den så kallade superförmånsrätten och området tillfällig finansiering. Här avvek regeringens lagrådsremiss från rekonstruktionsutredningens förslag, men i nästa led inkom synpunkter från både Lagrådet och intressenter som exempelvis Svenska Bankföreningen, Rekon (Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet) och Ackordscentralen. Resultatet blev att regeringen backade i frågan om utökad superförmånsrätt. I propositionen föreslås nu att superförmånsrätt kopplad till tillfällig finansiering ska kunna uppkomma på samma vis som i dag, med skillnaden att det införs en tidsbegränsning.

Innebörden blir därmed att superförmånsrätt i den här formen enbart kommer att gälla nya avtal som ingås med rekonstruktörens medgivande. Så kallade fullföljdsfordringar ska inte omfattas av prioriterad förmånsrätt.

– Vi var många som reagerade på det här outredda förslaget och det var bra att regeringen ändrade sig. Annars hade möjligheten att genomföra rekonstruktioner kunnat försvåras, säger Christer Östlund, jurist på Svenskt Näringsliv som var en av ledamöterna i rekonstruktionsutredningen.

Välkomnar en ny lag
Hans utredningskollega Eva Wedberg, som representerar Svenska Bankföreningen, håller med:

– Det är bra att vi nu är tillbaka i det ramverk som utredningen förespråkade, säger hon.

På det stora hela välkomnar både hon och Christer Östlund de reformeringar som nu sker av den svenska rekonstruktionslagstiftningen.

– I grunden tycker jag att det här blir ett bra system för företagsrekonstruktioner. Många situationer behöver klargöras genom praxis, men systemet som sådant borgar för en bättre kvalitet på rekonstruktionerna när det till exempel ställs högre kompetenskrav på rekonstruktörerna, påpekar Christer Östlund.

Samtidigt anser han att det är olyckligt att regeringen inte gick vidare med rekonstruktionsutredningens förslag om att även införa ett förenklat förfarande med en offentlig skulduppgörelse.

– Det förslaget försvann tyvärr redan i lagrådsremissen. Risken är nu att en företagsrekonstruktion blir en ganska kostsam och mer komplicerad process, vilket gör att många mindre företag kan utestängas från det här instrumentet. Ett förenklat förfarande hade inneburit en snabbare och billigare form av skuldnedskrivning, säger han.

Staten får stark position
Christer Östlund tycker även att det är svårt att överblicka konsekvenserna av den gruppindelning av fordringsägare som föreslås. Den främsta nyheten där är att offentligrättsliga fordringar, exempelvis skatteskulder, kommer att placeras i en egen grupp.

– Det här var inget som rekonstruktionsutredningen föreslog, utan är något som dök upp i regeringens lagrådsremiss. I många fall har staten förhållandevis små ekonomiska krav på gäldenärerna, men hamnar nu ändå i en väldigt stark position. I praktiken kan det betyda att staten får en vetorätt vid omröstningen om rekonstruktionsplanen, konstaterar han.

Regeringens proposition innehåller även förändringar kring så kallade ipso facto-klausuler, det vill säga klausuler som kan ge en part rätt att häva ett avtal om motparten inleder en företagsrekonstruktion. I den nya rekonstruktionslagen kommer dessa att förbjudas.

– Problemet är att det inte finns motsvarande regel vid konkurser, vilket kan få handelsdirigerande konsekvenser. Regeringen inser problematiken, och därför behövs det nu snabbt en analys av följderna, framhåller Christer Östlund.

Högre specialisering
Han noterar även att regeringen ska ge Domstolsverket i uppdrag att bedöma hur många tingsrätter som ska hantera rekonstruktionsärenden. Ett av debattförslagen är en tingsrätt per län, precis som vid konkursärenden.

– För att öka specialiseringen ännu mer vore det bättre med en tingsrätt per hovrättsområde, alltså totalt sex tingsrätter. Jämförelsen med konkurser haltar – på årsbasis finns det mellan 5 000 och 6 000 konkursärenden i Sverige, jämfört med några hundra företagsrekonstruktioner. Därför hoppas jag att Domstolsverket kommer att ta till sig av remissvaren i frågan, säger Christer Östlund.

Även Bankföreningens Eva Wedberg ser fördelar med att koncentrera hanteringen av företagsrekonstruktioner till en tingsrätt per hovrättsområde.

– Den nya rekonstruktionslagen innebär att tingsrättsdomare ska ta ställning till nya och vitt skilda frågor. Här ingår till exempel att bedöma bokföring och värderingar, avgöra om gäldenären har gjort en rimlig gruppindelning, bedöma företagets livskraft och genom test se om en borgenärs bästa intresse är uppfyllt, säger hon.

Kan påverka kreditgivningen
Den ökade komplexiteten i ärendena är också skälet till att hon uppskattar de förhöjda kompetenskraven på rekonstruktörerna.

– Det kommer att ställas nya och tuffare krav även på dem. I gengäld förbättras förutsättningar för lyckade rekonstruktioner, så att rätt bolag kan få rätt hjälp i tid.

Eva Wedberg konstaterar dessutom att lagens nya verktyg kring exempelvis rekonstruktionsplanen skapar utrymme för mer kreativitet och flexibilitet.

– Det är i huvudsak positivt, men har också en baksida. För oss kreditgivare blir det svårare att bedöma risker och att sätta ett pris på dem. I förlängningen kan det leda till fördyringar i kundledet, säger hon.

Bankföreningen har invänt mot vissa delar som ses som inskränkningar i hanteringen av borgenärers handpanträtt. Vid realisation av handpanträtt kommer det i fortsättningen att krävas samtycke från rekonstruktören.

– Det här har vi i Bankföreningen haft många diskussioner om. Vi tycker att det precis som tidigare borde finnas undantag för realisation av handpanträtt och att EU-direktivet ger möjlighet till det. Ytterst kan det här påverka kreditgivningen, vilket är en farhåga som vi har luftat, påpekar Eva Wedberg.

Skatteverket får särställning
Micael Zingmark, rättslig expert på Skatteverket, deltog även han i rekonstruktionsutredningen. I regeringens proposition gläder han sig framför allt åt att Skatteverket de facto kommer att placeras i en egen grupp när rekonstruktionsplaner ska fastställas i domstol. Det är något som Skatteverket har arbetat för under hela lagstiftningsprocessen.

– Lagrådet hade vissa synpunkter på detta, men regeringen håller fast vid att vi ska utgöra en egen grupp. Vår inställning är att statens roll på så sätt blir mycket tydligare, säger Micael Zingmark.

I skrivande stund är det ännu oklart när riksdagen kommer att ta ställning till propositionen, men det bör ske före sommaruppehållet.

– Min prognos är att propositionen kommer att antas av riksdagen utan några större förändringar. Det här är komplicerad materia, men politiskt sett är det inte särskilt kontroversiella frågor, säger Christer Östlund.

•••

Bakgrund/nya rekonstruktionslagen
Sveriges nuvarande lag om företagsrekonstruktion tillkom 1996.

En ny lag, som utgår från EU:s insolvensdirektiv, ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Lagförslaget bygger i hög grad på de lösningar som rekonstruktionsutredningen presenterade i mars i fjol. Ett 50-tal remissinstanser har lämnat synpunkter på utredningsförslagen och den 17 februari i år var justitiedepartementet klar med sin lagrådsremiss. Efter att ha tagit del av bland annat Lagrådets synpunkter offentliggjorde regeringen sin proposition den 5 april. Inom kort ska den behandlas av riksdagen.

•••

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022

Text: Lena Lidberg
Bild: Sadia Afreen, Unsplash

Nya rekonstruktionslagen: Regeringens lagrådsremiss får ris och ros

Nyligen presenterade regeringen sin lagrådsremiss kring en ny lag om företagsrekonstruktion. Många delar sammanfaller med rekonstruktionsutredningens förslag, men det finns även exempel på motsatsen.

Den 17 februari lämnade justitiedepartementet sin remiss till Lagrådet, som nu granskar förslagen innan de ska behandlas av riksdagen. Avsikten är att regeringens proposition om en ny lag om företagsrekonstruktion ska vara klar senast den 22 mars, och att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2022. Förändringarna utgår från EU:s insolvensdirektiv, där syftet är att införa ett mer effek­tivt rekonstruktionsförfarande.

I lagrådsremissen framhåller regeringen att det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga – men som är drabbade av ekonomiska svårigheter – kan få hjälp att rekon­struera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig. Inte bara en ekono­misk upp­görelse utan även andra åtgär­der ska kunna användas i processen. Den uppgörelse som träffas ska kunna fastställas i en rekonstruktionsplan med bindande verkan.

Högre krav på rekonstruktörer
Regeringen föreslår bland annat en skärp­ning av det så kallade livskrafts­testet, vilket används för att bedöma ett företags chanser att säkra den fortsatta verk­sam­heten. Här ingår även en rätt att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kost­samt hyres­avtal.

Regeringen konstaterar att det nya rekonstruktionsförfarandet omfattar pröv­ning av frågor som är mer kompli­cerade än i dagens system. För att säker­ställa höga krav på kvali­tet och effekti­vitet före­slås därför att kraven på rekonstruktörer ska skärpas och att det framför allt blir konkursförvaltare med erfarenhet av fortsatt drift som ska kunna utses till rekonstruktör. Dessutom ska rekonstruktörerna ställas under tillsyn av Kronofogdemyndigheten, precis som vid konkurser. Ett annat förslag är att koncen­trera hand­lägg­ningen av rekonstruktions­ärenden till färre tings­rätter än i dag, för att kunna upprätthålla en högre specialisering.

Lagrådsremissen i sin helhet är 573 sidor lång och utgår i stora drag från rekonstruktionsutredningens slutbetänkande från i mars i fjol, ”Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion”.  Synpunkter på betänkandet har sedan dess inkommit från ett 50-tal remissinstanser, både fordringsägare, gäldenärer, rekonstruktörer, företagare, domstolar och myndigheter. Utifrån det sammantagna underlaget har justitiedepartementet arbetat fram den nu aktuella lagrådsremissen.

Mer komplicerad process
Ackordscentralen Nyheter har bett tre av ledamöterna i rekonstruktionsutredningen att kommentera regeringens förslag: Christer Östlund, jurist på Svenskt Näringsliv, Eva Wedberg, jurist som representerade Svenska Bankföreningen och Micael Zingmark, rättslig expert på Skatteverket.

– Jag tycker på det stora hela att rekonstruktionsutredningen landade väl, med en bra struktur och bra slutsatser. Därför är det olyckligt att regeringen inte gick vidare med vårt förslag om offentlig skulduppgörelse, det vill säga att det även ska finnas tillgång till ett mer förenklat system för skuldnedskrivning, säger Christer Östlund.

Han befarar att rekonstruktionen som institut därmed kan bli mer komplicerad och förenad med högre kostnader än tidigare:

– Mindre företag har ofta svårt att finansiera en rekonstruktion. Här tycker jag att regeringens konsekvensanalys borde ha varit mer genomtänkt.

Begränsad superförmånsrätt
En annan detalj som han lyfter fram gäller begreppet ”superförmånsrätt”. Enligt nuvarande regler har gäldenären möjlighet att med rekonstruktörens samtycke ingå vissa avtal under rekonstruktionen. Om det senare visar sig att rekonstruktionen misslyckas kommer en sådan avtalspart att ges en prioriterad rätt till betalning, en så kallad superförmånsrätt. Denna del kommer enligt regeringens förslag att finnas kvar och kunna omfatta både ny och tillfällig finansiering, men superförmånsrätten kommer samtidigt att begränsas.

Om en rekonstruktion avslutas utan att någon rekonstruktionsplan fastställs ska superförmånsrätten som utgångspunkt upphöra tre månader efter rekonstruktionsavslutet. Om rekonstruktionen i stället avslutas med att en rekonstruktionsplan fastställs ska villkoren för en eventuell superförmånsrätt framgå av planen.

– Vissa av åtgärderna kring ”fullföljd av avtal” väljer regeringen att föreslå vid sidan av rekonstruktionsutredningen, vilket är olyckligt. En tydlig konsekvens kan bli att bankernas kreditgivning påverkas på ett sätt som drabbar kreditmöjligheterna för hela företagskollektivet, påpekar Christer Östlund.

Önskar tydligare samtycke
Eva Wedberg från Bankföreningen konstaterar att frågan om superförmånsrätt inte är enkel utan i olika sammanhang har varit uppe till diskussion. Även hon noterar att regeringen har gjort en utvidgning kring superförmånsrätten vid fullföljd av avtal.

– Från Bankföreningens sida anser vi att det med dagens regelverk finns risk att en superförmånsrätt kan ligga kvar och ”jäsa” även efter en rekonstruktion. På så sätt är många av de föreslagna förändringarna ett steg i rätt riktning, men vi vill samtidigt att rekonstruktörens samtycke ska vara ännu tydligare inom det här området. Den synpunkten har inte fått gehör i lagrådsremissen.

– Även vi har noterat att regeringen har gjort en utvidgning kring superförmånsrätten vid fullföljd av avtal. Där är vår inställning att rekonstruktionsutredningens förslag var väl avvägt. Det kan konstateras att en sådan utvidgning riskerar att få konsekvenser för andra borgenärer, säger Eva Wedberg.

Förbättra utfallet
Hon tycker att det på gott och ont finns en hel del flexibilitet i det nya, föreslagna rekonstruktionssystemet. Det ger fler möjligheter, men kan i gengäld göra vissa delar lite otydliga – till exempel vid gruppindelningen av borgenärer.

– Vi har synpunkter på en del detaljer, men generellt sett är vi mycket positiva till att lagen görs om och förbättras. Ett exempel är att Bankföreningen har varit starka förespråkare för att det ska ställas högre krav på rekonstruktörerna. Det är en viktig nyckel till väl genomförda rekonstruktioner med lyckade utfall, påpekar hon.

Bankföreningens inriktning är att tröskeln till att beviljas företagsrekonstruktion inte ska vara särskilt hög, men föreningen välkomnar samtidigt att livskraftstestet skärps.

– Ett företag som går in i rekonstruktion måste vara levande och ha livskraft. Företaget ska även kunna visa att rekonstruktionen går framåt, säger Eva Wedberg.

Hon framhåller att den nuvarande ordningen kan ha medfört att alltför få krisande företag ansöker om rekonstruktion, och att somliga söker för sent eller av fel anledning.

– Nu finns verktyg som bör ge förutsättningar att uppnå fler lyckade rekonstruktioner. Det övergripande målet med den nya lagen måste vara att öka förtroendet för företagsrekonstruktioner och förbättra utfallet, så att de företag som är livskraftiga kan fortsätta att erbjuda arbetstillfällen, skapa vinst och generera skatteintäkter, betonar hon.

Skatteverket i en egen grupp
Micael Zingmark på Skatteverket ser det som en fördel att förslagen i lagrådsremissen i mångt och mycket harmonierar med rekonstruktionsutredningens förslag.

Han nämner till exempel gäldenärens möjlighet att säga upp avtal för att därigenom kunna göra sig av med en ibland tung ryggsäck.

– Med de nya reglerna ställs högre krav på både rekonstruktören och på att inleda en rekonstruktion. En farhåga är att rekonstruktionsförfarandet kan upplevas som krångligare och mer kostsamt, men det ska ses i ljuset av att de rekonstruktioner som väl beviljas förhoppningsvis blir bättre genomförda, säger han.

Micael Zingmark konstaterar även att det finns nyheter i spelplanen mellan gäldenär och borgenär.

– I dag sker rekonstruktionerna till stor del på ägarnas villkor, men det kan nu komma att ändras. Vid en skuldnedskrivning kan det tillkomma vissa villkor från borgenärerna, till exempel krav på ägarförändringar. Det kan tidigt bidra till konstruktiva diskussioner, vilket är bra.

Han ser det som viktigt att rekonstruktionsplanen ska godkännas av samtliga borgenärsgrupper, och att det annars krävs att en majoritet av grupperna vill ha planen för att den ska fastställas av domstolen. Skatteverket har arbetat för att placeras i en egen grupp vid dessa omröstningar, vilket regeringen nu tar fasta på i lagrådsremissen.

– Det får betydelse i de lägen då det finns skattefordringar på gäldenären. När Skatteverket kan bilda en egen borgenärsgrupp blir statens roll mycket tydligare, säger Micael Zingmark.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Lena Lidberg
Bild: Michael Ehrdsson, Pexels

En ny lag om företagsrekonstruktion – lagrådsremiss

Nu har lagrådsremissen för den nya rekonstruktionslagstiftningen kommit. I all väsentlighet går regeringen på utredningens förslag, och de justeringar som föreslås är i många fall klargörande i förhållande till utredningens förslag. Den separata delen om offentlig skulduppgörelse tas bort och det föreslås bara en lag – En ny lag om företagsrekonstruktion.

Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2022.

Ta del av lagrådsremissen i sin helhet här.