Departementspromemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31) – Ackordscentralens remissvar

I departementspromemorian Konkursförfarandet Ds 2019:31 lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande.

Sammanfattning av Ackordscentralens remissvar
Stiftelsen Ackordscentralen (”Ackordscentralen”) delar det principiella förslaget att det torde gagna effektiviteten av konkurshandläggningen att vissa uppgifter, som inte är av rättskipande karaktär och som inte är rättsligt komplicerade, flyttas från domstolen till tillsynsmyndigheten (”TSM”) och konkursförvaltaren.

Vidare delar Ackordscentralen uppfattningen att de tre huvudaktörerna, domstolen, TSM och konkursförvaltaren, ska finns kvar och att de inte ska ersättas av någon annan aktör.

Ackordscentralen vill inledningsvis understryka att överflyttningen av vissa funktioner från tingsrätten till konkursförvaltaren kommer innebära större krav på förvaltarens organisation, vilket borde diskvalificera flera av de befintliga mindre förvaltarbyråerna. Vidare vill Ackordscentralen understryka att denna överflyttning av arbetsuppgifter till konkursförvaltaren kommer medföra att konkurskostnaderna kommer stiga, t. ex. på grund av att förvaltaren ska handlägga bevaknings- och anmärkningsförfarandet, kungöra och underrätta borgenärer på samma sätt som tingsrätten gör i dag mm.

Läs Ackordscentralens hela remissvar här.

Övriga remissvar finns på regeringens webb.

 

Med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd

Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat värden i företag med ekonomiska problem och är därmed ett av Sveriges äldsta konsultföretag. Vi har en rikstäckande organisation med kontor på sex orter, där du snabbt och effektivt kan få konstruktiv hjälp med allt från rekonstruktion och konkurshantering till allmän affärsjuridisk rådgivning. Våra cirka 50 medarbetare, vilka är konkursförvaltare, rekonstruktörer, handläggare och administratörer, gör oss till kanske den största specialiserade aktören inom obeståndsrätt.

I den här broschyren hittar du överskådlig och lättförstådd information om hur såväl en konkurs som en rekonstruktion går till. Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information eller om du har något specifikt du vill diskutera.

Ackordscentralen Norrland har flyttat

Ackordscentralen Norrland har flyttat sitt kontor till nya lokaler. Sedan den 1 april finns kontoret centralt beläget i Umeå i korsningen Nygatan-Rådhusesplanaden med adress Nygatan 19 B. De nya lokalerna har inför flytten totalrenoverats och erbjuder en ljus och luftig arbetsmiljö och har ändamålsenliga sammanträdesrum för möten med klienter och andra besökare.

– Vi har flyttat till större lokaler, som möjliggör att vi kan fortsätta utöka vår verksamhet och rekrytera nya medarbetare, berättar Fredrik Sundin. Genom det centrala läget i Umeå kommer vårt kontor att fortsätta vara den naturliga mötesplatsen för alla personer som medverkar i de ärenden som vi handlägger.

 

Text: Anders Bergman
Foto: Anders Bergman

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019

Ackordscentralen hanterar Hälsingestintans konkurs

Hälsingestintan AB, 556568-3439, försattes i konkurs den 23 maj 2019. Även dess fyra dotterbolag försattes i konkurs dagen efter.

De fem bolagen bedriver tillsammans en slakteri- och styckningsverksamhet från ägda lokaler i Eskilstuna samt hyrda kontorslokaler i Stockholm och Ljusdal.

Koncernen har bedrivit verksamheten sedan 1999 och sysselsätter idag 31 anställda. Under 2018 och 2019 fram till konkursutbrottet har bolaget omsatt 143 Mkr.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till konkursförvaltare i samtliga fall, och Anders Martens är honom behjälplig med handläggningen av konkurserna.

Se bolagets hemsida för vidare information: Hälsingestintan