Analysgrupp

Ackordscentralen har sju interna analysgrupper där man håller sig uppdaterad kring senaste rättsfall och ny lagstiftning inom olika rättsområden. Kunskapen som sprids genom analysgrupperna ger medarbetarna extra kompetens för att kunna bistå sina klienter på bästa möjliga sätt. Nedan presenteras analysgruppen Konkursrelaterad arbetsrätt som leds av Anna Engman vid Ackordscentralen Stockholm.

Hur arbetar analysgruppen Konkursrelaterad arbetsrätt?
- Vi bevakar, diskuterar och analyserar nya rättsfall och lagstiftning på området. Vår analys publiceras därefter på vårt intranät och behandlas även på koncernens årliga erfarenhetsutbyten. Vi fångar även löpande upp frågeställningar som uppkommer under vårt dagliga arbete för att dela erfarenheter och för att stämma av att våra kontor hanterar bedömningsfrågor på liknande sätt.

Vad bidrar analysgrupperna med i ert dagliga arbete?
- De ger stöd i både nyhetsbevakning och analys av rättsläget, vilket effektiviserar vårt arbete samt ger oss en stadigare grund vid juridiska bedömningar och argumentationer.

Vad ryms inom Konkursrelaterad arbetsrätt?
- Det omfattar i huvudsak om och på vilket sätt arbetstagare kan göra sina fordringar gällande i en konkurs eller en företagsrekonstruktion, om fodringarna är prioriterade eller oprioriterade samt om fordringarna helt eller delvis kan omfattas av den statliga lönegarantin. I företagsrekonstruktioner hanteras därtill ofta frågor angående uppsägningar, omförhandlingar av anställningsvillkor och fackliga förhandlingar.

Vad är mest spännande och vilka är de största utmaningarna inom rättsområdet?
- Det uppkommer alltid nya situationer och frågeställningar som behöver lösas skyndsamt och besluten får direkt inverkan på individnivå. Att arbetsrätten och insolvensrätten utvecklats på var sitt håll och vid en konkurs eller företagsrekonstruktion plötsligt ska kombineras gör bedömningarna ofta utmanande och intressanta.

- Den lagstiftning som finns är relativt allmänt hållen och befintlig praxis är begränsad, vilket gör att vi inte sällan stöter på situationer som saknar tydlig rättslig reglering. Det är få som fördjupat sig i ämnet och som för en juridisk analys i doktrinen. Detta är otillfredsställande och skapar en osäkerhet för såväl arbetstagare som staten men även för övriga borgenärer.

Vad är närmast på gång inom Konkursrelaterad arbetsrätt?
- Det har hittills varit oklart hur 28 § lönegarantilagen ska tolkas. Bestämmelsen behandlar hur pengarna vid utdelning i en konkurs ska fördelas mellan staten och arbetstagarna. HD har i oktober 2019 meddelat prövningstillstånd i frågan om Skatteverkets regressfordran avseende utbetald lönegaranti ska ha företräde framför arbetstagarnas kvarstående lönefordringar, som alltså inte har omfattats av den statliga lönegarantin, samt i så fall på vilket sätt. Dom väntas med spänning under våren.

 

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020