Analysgrupp

Ackordscentralen har sju interna analysgrupper där man håller sig uppdaterad kring senaste rättsfall och ny lagstiftning inom olika rättsområden. Kunskapen som sprids genom analysgrupperna ger medarbetarna extra kompetens för att kunna bistå sina klienter på bästa möjliga sätt. Nedan presenteras analysgruppen Konkursrelaterad miljörätt som leds av Fredrik Sundin vid Ackordscentralen Norrland.

Berätta om hur analysgruppen Konkursrelaterad miljörätt arbetar.
- Vi bevakar om det kommer några nya rättsfall på området samt utgör stöd för juristerna vid Ackordscentralen i dessa frågor. Nya rättsfall diskuteras och en analys av rättsfallet presenteras på Ackordscentralens intranät, samt på erfarenhetsutbyten som vi har varje år.

Kan du ge några exempel på vad som ryms inom Konkursrelaterad miljörätt?
- Det handlar främst om på vilket sätt konkursförvaltaren och konkursboet påverkas av gäldenärens miljörättsliga förpliktelser gällande till exempel miljöfarligt avfall som förvaras hos gäldenären eller föroreningar orsakade av gäldenärens verksamhet. Genom den rättspraxis som utvecklats under åren har frågor rörande till exempel vilket ansvar konkursboet har för förvaring av miljöfarligt avfall

Vilka är de största utmaningarna inom Konkursrelaterad miljörätt?
- Det är ett rättsområde som får stor påverkan för borgenärerna i konkursen och som därför ställer stora krav på konkursförvaltaren. Det är inte alltid helt lätt att navigera rätt och felsteg kan potentiellt innebära stora förluster för fordringsägarna. Vidare saknar ofta de miljörättsliga myndigheterna och instanserna någon fördjupad kunskap om insolvensrätten vilket kan innebära en pedagogisk utmaning för konkursförvaltaren.

 Det är stort fokus på miljö och hållbarhet i samhället. Händer det mer inom Konkursrelaterad miljörätt nu än vad det gjort tidigare?
- Rättsområdet har fått ett större fokus de senaste 5–10 åren, främst från miljötillsynsmyndigheterna. Detta beror nog främst på de många avgöranden som kom under 2000-talet som klargjorde ansvaret för konkursförvaltaren och konkursboet i dessa frågor. Miljötillsynsmyndigheterna är mer aktiva idag än förut och följer mer noggrant upp hur konkursförvaltaren hanterar dessa frågor.

Är lagstiftningen inom Konkursrelaterad miljörätt är uppdaterad?
- Nej, rättsområdet vilar främst på ett antal domstolsavgöranden och särskild lagstiftning saknas i allt väsentligt. Det är otillfredsställande att lagstiftning i stort sett saknas för dessa frågor, särskilt med tanke på hur stor betydelse rättsområdet kan få för borgenärerna i konkursen.

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019