Rätt rekonstruktör avgörande i krisen: ”Det krävs erfarenhet och oberoende”

När det statliga coronastödet inte räcker till och de ekonomiska problemen hopar sig finns rekonstruktion som ett alternativ för företag att undvika konkurs. För att lyckas är valet av en erfaren rekonstruktör avgörande. 

När pandemin drabbade Sverige under den inledande delen av 2020 var det många som trodde att antalet bolag i konkurs skulle slå i höjden.

Ett år senare kan det konstateras att så inte blev fallet. De statliga krisstöden med bland annat korttidspermittering och skatteanstånd har fungerat för att hålla många företag i utsatta branscher flytande genom krisen. Faktum är att det var elva procent färre bolag som ansökte om konkurs i januari 2021 jämfört med samma månad förra året.

Frågan är vad som händer den dag pandemin blåst över eller de statliga krisstöden av annan anledning dragits in.

Kommer företagets affärsmodell fortsätta att fungera?
Vissa branscher, som den privata resesektorn och restaurangnäringen, kommer sannolikt att kunna återhämta sig relativt snabbt. Men för bolag inom exempelvis företagsresor och retail är risken stor att det väntar nya utmaningar i pandemins kölvatten. Detta enligt Mikael Kubu, koncernchef för Ackordscentralen.

– Coronapandemin har skapat nya vanor för både företag och konsumenter och skyndat på den strukturomvandling som redan var igång innan 2020. Nu har möten på distans blivit standard och till och med 70-plussarna handlar via nätet. Detta är såklart bra på flera sätt, men inte för bolag inom branscher som påverkas negativt av det förändrade beteendet.

– Alla företag som tar emot statligt stöd behöver nu ställa sig frågan: “Kommer vår affärsmodell att fungera den dag stödet inte finns kvar?”.

Rikstäckande organisation med lång erfarenhet
Ackordscentralens huvuduppgift är att hjälpa företag, både stora och små, som befinner sig i problematiska situationer. Grundat 1857 är Ackordscentralen en av landets mest ansedda organisationer när det gäller utveckling och rekonstruktion av företag med ekonomiska problem. Ackordscentralen bedriver en rikstäckande verksamhet genom kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Kristianstad och Umeå.

Det företag som har svårt att betala sina skulder eller av annan anledning inte får ihop ekonomin kan ansöka om att göra en företagsrekonstruktion. Ansökan sker hos tingsrätten. Om ansökan beviljas utser tingsrätten även en rekonstruktör och det är här som Ackordscentralens arbete tar vid.

När ett företag rekonstrueras gäller ett delvis separat regelverk som syftar till att ge företaget det andrum som behövs för att stöpa om verksamheten och skapa lönsamhet. Under denna period får företaget i fråga skydd mot konkurs och exekutiva åtgärder från fordringsägare. Betalningssvårigheter som medför att företaget inte kan betala löner till anställd personal kan hanteras genom att löner betalas genom den statliga lönegarantin.

Uppmaningen: Välj en erfaren och välrenommerad rekonstruktör
Rekonstruktörens roll i rekonstruktionsprocessen är både undersökande, övervakande och operativ. Upprättandet av en rekonstruktionsplan är ett exempel på åtgärd som rekonstruktören utför. Vidare ska rekonstruktören försöka förhandla fram ekonomiska uppgörelser, så kallat ackord, mellan företaget och fordringsägarna.

– Vi rekommenderar alltid de företag som vi möter i vår rådgivning att de i första hand ska försöka klara sig så långt som möjligt utan att ansöka om företagsrekonstruktion. Ifall företaget ändå måste ansöka om företagsrekonstruktion är det viktigt att företaget vänder sig till en erfaren och välrenommerad rekonstruktör som kan komma med de rätta råden som behövs i varje given situation.

Rekonstruktionen blir en andra chans för det krisande företaget och kan vara ett sätt att undvika konkurs. Då behövs erfarenhet samt en oberoende och objektiv rekonstruktör.

– Erfarenheten har vi efter 165 år i branschen och i och med att vi har anställda specialister på våra kontor runt om i landet finns stor kompetens inom koncernen, säger Mikael Kubu.

– Det faktum att vi är stiftelseägda gör att vårt oberoende blir ännu starkare. Vi är helt enkelt befriade från särintressen.

Text: Philip Gunnari
Bild: Ola Kjelbye

Ackordscentralen hanterar Hälsingestintans konkurs

Hälsingestintan AB, 556568-3439, försattes i konkurs den 23 maj 2019. Även dess fyra dotterbolag försattes i konkurs dagen efter.

De fem bolagen bedriver tillsammans en slakteri- och styckningsverksamhet från ägda lokaler i Eskilstuna samt hyrda kontorslokaler i Stockholm och Ljusdal.

Koncernen har bedrivit verksamheten sedan 1999 och sysselsätter idag 31 anställda. Under 2018 och 2019 fram till konkursutbrottet har bolaget omsatt 143 Mkr.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till konkursförvaltare i samtliga fall, och Anders Martens är honom behjälplig med handläggningen av konkurserna.

Se bolagets hemsida för vidare information: Hälsingestintan

Ackordscentralen rekonstruerar BTH Bygg Aktiebolag

BTH Bygg Aktiebolag (”Bolaget”) ansökte den 21 maj 2019 om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt.

Bolaget bedriver byggverksamhet inom följande områden:

  • byggservice
  • renovering och tillbyggnad
  • nyproduktion

Bolaget med en omsättning på drygt 1 000 mkr, har cirka 135 anställda, ett tiotal konsulter samt sysselsätter därutöver ett mycket stort antal underentreprenörer.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till rekonstruktör i ärendet.

Se bolagets hemsida för vidare information: BTH Bygg

Till fordringsägare gällande Lovön Samverkan AB

Den 20 mars 2019 gav Lovön Samverkan AB (”Lovön”) in konkursansökan till Solna tingsrätt, som beslutade om konkurs samma dag. Samtidigt utsågs Mikael Kubu vid Ackordscentralen Stockholm AB som konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren får information från Lovöns bokföring om vem/vilka Lovön har skulder till. För det fall du/ni har fordringar hos Lovön och tidigare skickat den/de fakturan/-orna som är obetalda till Lovön behöver du/ni inte göra något ytterligare för närvarande. I annat fall skickar ni fordringsanspråket jämte kopior av de fakturor som är obetalda per mail till julia.tigerstrom@ackordscentralen.se alternativt per post till Lovön Samverkan AB i konkurs, c/o  Ackordscentralen Stockholm AB, Att. Julia Tigerström, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm.

Konkursförvaltaren kommer att sälja den egendom som hör till konkursboet och driva in de krav som Lovön har. Medlen som erhålls från försäljningen fördelas mellan fordringsägarna enligt reglerna för förmånsrättslagen så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.

Om det blir aktuellt med utdelning kommer du/ni erhålla information från tingsrätten.

Mikael Kubu intervjuas i tidningen driva eget

Ackordscentralens koncernchef och vd Mikael Kubu intervjuas i senaste numret av driva eget. I intervjun berättar Mikael hur en företagsrekonstruktion går till, och hur viktigt det är att som företagare söka hjälp i god tid, gärna hos en firma som hanterar både rekonstruktioner och konkurser för att få en objektiv värdering. Läs artikeln i sin helhet här.

Ytterligare information om hur du kan rädda ditt företag från konkurs finns i den här intervjun med Hans Ödén som är jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör, likvidator och Knowledge Manager på Ackordscentralen.

Mikael Kubu driva eget
Mikael Kubu intervjuas i driva eget

Ackordscentralen assisted Swedish car maker NEVS AB – again!

Ackordscentralen assisted Swedish car maker NEVS AB in a transaction whereby NEVS and Koenigsegg AB are together forming a strategic partnership, enabling the development of parallel vehicle models in slightly higher volumes with emphasis on electrification, as well as strengthening growth opportunities in the hyper car segment.

NEVS is making a capital injection of EUR 150 million, thereby taking a minority stake in Koenigsegg’s parent company.

Additionally, the parties are forming a joint venture to expand into new market segments where NEVS AB is contributing USD 150 million in starting capital for a 65 percent stake and Koenigsegg obtains 35 percent by contributing primarily with intellectual property, technology licenses, and product design.

Ackordscentralens´ team included Mikael Kubu, Lars Zetterberg and Kenneth Nilsson.

Read more here.

Ackordscentralen bjöd in styrelsenätverket Boarding For Success

Ackordscentralen bjöd den 20 november in styrelsenätverket Boarding For Success (BFS) till sitt kontor på Strandvägen i Stockholm.

Koncernchef och vd Mikael Kubu samt juristerna Louise Sjödahl och Anna Engman informerade såväl om vilka krav som aktiebolagslagen ställer på styrelsen och vad styrelsen kan göra för att förhindra att företaget hamnar på obestånd, som sätten att rekonstruera bolag och därvid prak­tiska exempel. Kvällen inleddes med en enklare förtäring och dryck, och avslutades med trivsamt mingel och nätverkande.

BFS:s vision är att vara Sveriges vas­saste styrelsenätverk, och vill synliggöra olika kompetenser som kan behövas under företagets olika faser. Med bredden i sitt nätverk kan de erbjuda rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018

 

Ackordscentralen rådgivare i mångmiljardaffär

Ackordscentralen har medverkat som rådgivare i en affär värd USD 930 000 000 när 51 % av aktierna i NEVS såldes till Evergrande Group i Kina. Syftet med aktieköpet i NEVS är att göra bolaget till en global ledare inom smarta och hållbara transporter. Ackordscentralens team har bestått av Mikael Kubu, Lars Zetterberg och Kenneth Nilsson.

Läs mer här i pressmeddelandet från NEVS.

Mikael Kubu skriver för Blendow Lexnova

Ackordscentralens vd och koncernchef Mikael Kubu skrev maj månads expertkommentar i ämnet insolvensrätt. Till sin hjälp har han haft Erik Wendel, jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör på Ackordscentralen.

Artikeln berör regelverket kring betryggande säkerhet för fullgörandet av ett offentligt ackord. I samband med ett offentligt ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) kan det ibland ifrågasättas om rekonstruktionsbolaget har förmåga att fullgöra sina åtaganden enligt det offentliga ackordet och betala ackordslikviden. Mikael Kubu och Erik Wendel redovisar hur regelsystemet fungerar och de överväganden som kan vara relevanta vid rättens prövning.

Artikeln delas upp i avsnitten Ramen för rättens prövning, Närmare om rättens prövning av rekvisitet betryggande säkerhet för ackordets fullgörande och Om förmågan att betala ackordslikviden. Författarna redogör detaljerat under respektive avsnitt och hänvisar till såväl lagparagrafer som relevant litteratur och ett verkligt fall.

Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som startades 2006. De levererar nyheter till jurister och beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor. Redaktionen består av journalistiskt utbildade jurister och till sin hjälp har de även juridiska experter som analyserar och kommenterar rättsfall, lagstiftning och problemställningar.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018