Insolvensrättsliga utlåtanden II – den nionde boken i skriftserien

När skriftserien lanserades 2016 var Insolvensrättsliga utlåtanden av Mikael Möller den första boken som gavs ut. Nu är han aktuell med uppföljaren Insolvensrättsliga utlåtanden II. Så här skriver författaren själv om boken:

Boken innehåller ett urval av rättsutlåtanden som jag under de senaste fem åren skrivit efter förfrågningar från konkursförvaltare, företagsrekonstruktörer, borgenärsombud, bankfolk och andra jurister inom det insolvensrättsliga området. Som titeln skvallrar om är det fråga om en fristående fortsättning på boken Insolvensrättsliga utlåtanden, som utkom år 2016 och täckte de föregående dryga tjugofem åren av min utlåtandeverksamhet.

Anledningen till att en del II nu utkommer är dels den uppskattning som den första boken rönt bland insolvenspraktiker, dels de önskemål om publicering som har framförts med avseende på flera av senare års utlåtanden. Liksom del I vänder sig boken i första hand till praktiker men även rättsvetenskapare, lärare och studenter vid universiteten. Särskilt i de kommentarer som avslutar varje ämnestema kan finnas saker som intresserar lagstiftare. Uppläggningen är i princip densamma som tidigare. För del II betyder det följande:

Samtliga utlåtanden är anonymiserade genom att namnen på inblandade parter, ombud, uppdragsgivare och andra personer har ersatts med neutrala namn eller beteckningar. I viss utsträckning har också identifierbara sakomständigheter, som transaktionsdatum och fordringsbelopp, tagits bort.

  • Boken omfattar totalt 34 utlåtanden som är fördelade på nio ämnesteman som tas upp i alfabetisk ordning. I fall där ett utlåtande berör flera teman är det placerat under det tema där det har sin tyngdpunkt. Under varje tema presenteras utlåtandena i kronologisk ordning.
  • Varje ämnestema avslutas med kommentarer som kan ta upp den allmänna rättsutvecklingen inom temat, nytillkomna rättsfall från högsta instans, nytillkommen litteratur, det fortsatta öde en behandlad tvist eventuellt har rönt i högsta instans och hänvisningar till andra avsnitt i boken där temat delvis också behandlas.
  • Utlåtanden som levererats efter den 15 november 2020 har inte tagits med. Rättspraxis och annat källmaterial som tillkommit efter detta datum har, med något undantag, inte heller beaktats.

 

Boken är tänkt att vara ett levande och probleminriktat komplement till den traditionella insolvensrättsliga litteraturen.

Är du intresserad av att köpa den här boken, eller någon annan bok ur skriftserien? Gå i så fall in på nj.se/litteratur, alternativt ring förlaget på 08–598 191 00.

 

Mikael Möller är professor i civilrätt, ordförande i Stiftelsen Insolvensrättsligt forum och huvudskribent för det Nordisk-baltiska insolvensnätverket. Han disputerade 1988 på en doktorsavhandling om avtal vid konkurs och har därefter skrivit betänkanden, böcker och artiklar i fastighetsrätt, kontraktsrätt, krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Han har även skrivit Insolvensrättsliga utlåtanden i Skriftserien som gavs ut 2016.

 

Faktaruta
Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik ger tillsammans ut en insolvensrättslig skriftserie för att skapa ytterligare en plattform för utgivning av högkvalitativ litteratur inom kredit- och obeståndsrätt. De primära målgrupperna för böckerna är praktiker och studeranden. I skriftseriens arbetsgrupp ingår Isabel Carendi, Norstedts Juridik, Anders Bergman, vd Ackordscentralen Norrland, och Rolf Dotevall, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021