Näringsförbud: I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten – ny bok i skriftserien

Samarbetet mellan Ackordscentralen och Norstedts Juridik fortsätter generera nya böcker. Näst på tur är Näringsförbud av Mikael Berglund som kommer ut i januari 2020.

Mikael Berglund är adj. professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm, och har lång erfarenhet av att skriva böcker inom juridik. När han kom i kontakt med den nya lagen om näringsförbud konstaterade han att det fanns många skäl till att skriva en bok om lagen.

- Näringsförbud har en stor ekonomisk betydelse i samhället med hänsyn till att förbuden bidrar till att begränsa möjligheten att bedriva oseriös näringsverksamhet och till att främja och upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet, säger Mikael Berglund.

Näringsförbud av stor betydelse inom näringslivet
Dessutom aktualiseras näringsförbud frekvent inom näringslivet vid ekonomiska bedömningar, till exempel i anslutning till kreditprövning hos banker, vilket innebär att det blir svårare eller omöjligt att låna pengar, enligt Mikael Berglund. Han förklarar att näringsförbud även har stor betydelse vid andra ekonomiska bedömningar i den verksamhet som bedrivs av kommersiella företag eller av ekonomiska och juridiska rådgivare.

Han fortsätter:
- Lagstiftaren har använt en ovanlig teknik med hänvisningar till tidigare propositioner i propositionen till den nya lagen som vid tolkning och tillämpning av den nya lagen innebär att man kan behöva ta del av en eller flera av de sex tidigare ibland svårtillgängliga propositionerna. Av det skälet finns det ett behov av en systematisk framställning av information om både förarbetena till den nya lagen och de fortsatt gällande förarbetena till tidigare upphörd lagstiftning genom att i text citera hela eller delar av relevanta förarbeten, säger Mikael Berglund.

Han anser dessutom att det saknades en systematisk framställning av rättspraxis, samt att det inte fanns någon litteratur om den nya lagen om näringsförbud: i samband med konkurs, med anledning av brott, vid underlåtenhet att betala skatt och vid överträdelser av förbud i konkurrensrätten. Anledningarna till Mikael Berglunds nya bok är således många.

Den första och mest omfattande boken i sitt slag
Enligt författaren är boken den första och mest omfattande i sitt slag som på ett systematiskt och heltäckande sätt bearbetar näringsförbudslagstiftningen. Mikael Berglund påpekar att boken inte innehåller några avgränsningar, och dess fokusområden är svensk rätt, komparativ utländsk rätt och Europarätt.

Boken vänder sig i första hand till alla yrkesverksamma inom näringsliv, myndigheter och domstolar som har intresse och behov av att fördjupa sig inom rättsområdet i det dagliga arbetet. Det kan till exempel vara åklagare, domare, advokater, ekonomiska och juridiska rådgivare, kreditgivare, näringslivet i stort, konkursförvaltare, kronofogdar, Polisen, Skatteverket och Konkurrensverket. Boken kan även med fördel användas i utbildningssammanhang.

- Boken behövs därför att den är en ny nödvändig kunskapskälla, som tidigare saknats och som nu kan användas i målgruppens arbete, säger Mikael Berglund.

 

Författarens bakgrund:
Mikael Berglund är adj. professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat inom advokat- och revisionsbyråverksamhet, som avdelningsdirektör vid Riksskatteverket och som verksjurist vid Kronofogdemyndigheten.

Mikael Berglund har även tidigare pekat på behovet av ny EU-rätt när det gäller ömsesidigt erkännande av näringsförbud och tillsyn över medlemsstaternas näringsförbud i boken Cross-Border Enforcement of Claims in the EU – History, Present Time and Future, No. 65 in the series European Monographs of Kluwer Law International, second edition, 2014, s. 168–171.

Är du intresserad av att köpa den här boken, eller någon annan bok ur skriftserien? Gå i så fall in på nj.se/litteratur, alternativt ring förlaget på 08–598 191 00.

 

Text: Mikael Berglund och Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019