Ackordscentralens kritik mot regeringens stödpaket

Regeringen har presenterat flera stödpaket för att stötta landets företagare under den pågående krisen. Ackordscentralens vd Mikael Kubu välkomnar stödet men är kritisk till många av punkterna som han anser är otillräckliga.

SKATTEANSTÅNDET
− Det är bra att man kan få anstånd på skatten men problemet är att det bokas upp som en skuld med en i dagsläget saftig ränta. Det återstår att se vad räntan landar på när reger­ingen har justerat ner den.

− Även om skatteanståndet hjälper likviditeten så kommer du att få pro­blem med balansräkningen och det ska dessutom betalas tillbaka. Skat­teanståndet betyder att du skjuter på problemet utan att lösa det. Med lågränteläget som vi har nu tycker jag inte att det ska vara någon ränta alls, säger Ackordscentralens vd Mikael Kubu.

Han förespråkar dessutom att skatten läggs upp som ett lån, ett lån som i vissa fall helt bör efterskänkas.

− Skatten bör efterges i relation till hur mycket omsättningen har minskat under tre månader. Har omsättningen minskat i väsentlig utsträckning under tre månader ska skatten efterges helt och hållet. För vissa företag är det enda möjligheten att överhuvudtaget klara sig ur den här krisen.

UTLÅNINGEN
Riksbankens lån till bankerna som de i sin tur kan låna vidare till företa­gen har även det ett stort problem. Nämligen att banker inte får ge lån till företag som inte är kreditvärdiga, och ett företag som knappt har några intäkter och bara kostnader är inte kreditvärdigt.

− En förutsättning för att banken ska kunna lämna ett lån är att staten tar kreditrisken. I dagsläget tar staten 70 procent av kreditrisken för små och medelstora företag och samma borde gälla för alla företag. Eftersom bankerna varken vill eller får låna ut till en verksamhet som inte är kredit­värdig faller annars hela idén, säger Mikael Kubu.

KORTTIDSPERMITTERING
Permitteringsreglerna tycker Mikael Kubu är bra, men problemet här är att företaget ändå som minst måste be-tala cirka 50 % av lönen. För den som bedriver en verksamhet där intäkter­na har upphört helt är permitterings­reglerna inte tillräckliga.

- För den typen av företag finns det bara företagsrekonstruktion som verktyg, såvida man inte har en ägare som vill skjuta in pengar, säger Mikael Kubu.

Han fortsätter:

− Ytterligare en utmaning är att du måste fortsätta att betala hyra. Regeringen stöttar särskilt utsatta branscher med upp till 50 % av hyran men frågan är om det är tillräckligt.

FÖRETAGSREKONSTRUKTION ETT ALTERNATIV
Företagsrekonstruktion eller permit­tering är en balansgång. Rekonstruk­tion fungerar bäst för branscher där det är lätt att hitta ny personal eller att återanställa samma personal, som till exempel en restaurang eller en rese­byrå. För små och medelstora företag vars verksamhet mer eller mindre har upphört är rekonstruktion den enda lösningen. Om personal sägs upp och arbetsbefrias i branscher med mer högkvalificerad arbetskraft slår du sönder infrastrukturen. Där fungerar permitteringar bättre. Han tycker det är bra att regeringen vidtar åtgärder men säger att ytterst finns företagsrekonstruktion som ett alternativ.

− Utifrån ett likviditetsperspektiv är många av åtgärderna som staten har vidtagit bra, men det är onödigt att vi får flera tusen företagsrekon­struktioner. Därför måste statens stödåtgärder för mindre företag vara lika effektivt som en rekonstruktion, det måste vara möjligt för ett bolag att övervintra. Det som ryms i stöd­paketen är bra men otillräckligt. De är tillräckliga för bolag som tappar 40–50 % av sin omsättning men inte om man tappar 90 % av sin omsätt­ning och i praktiken måste stänga, avslutar Mikael Kubu.

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2020

Historiska stödpaket till näringslivet

Korttidspermitteringar, sänkta socialavgifter och stödlån. Det är några av regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronakrisen. ”Värst är läget för landets småföretag”, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

”En synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren.” Det är beske­det från Konjunkturinstitutet, som bedömer att den svenska bruttona­tionalprodukten kommer att minska med 3,2 procent i år. Regeringens bedömning är att BNP kommer att falla med fyra procent och att arbets­lösheten ökar till nio procent. Andra experter är än mer pessimistiska. Handelsbanken ser det som troligt att BNP minskar med sju procent och att arbetslösheten stiger till elva procent.

– Den ekonomiska nedgången är den skarpaste som vi någonsin har sett. Ingen vet hur länge krisen kommer att pågå eller om det kommer en ny coronavåg till hösten, påpekar Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

I mars har varslen på svensk arbetsmarknad varit rekordhöga. Under perioden 1–29 mars varslades 36 800 personer, varav drygt 18 000 under en och samma vecka. Normalt ligger siffran på cirka 3000 per månad. Det är ännu oklart hur många av varslen som kommer att falla ut, men allt tyder på att andelen blir mycket hög. Nya varsel tillkommer dessutom i rask takt.

Ändringsbudgetar och krispaket
Från mitten av mars och framåt har regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna gradvis pre­senterat extra ändringsbudgetar och åtgärdspaket i coronakrisens spår. Sammantaget motsvarar näringslivs­stöden flera hundra miljarder kronor.

Snabbt väcktes kritik mot att insatserna framför allt var anpassade för större företag, men efter hand har fler paket och justeringar lagts till. Utöver möjligheter till korttidspermitte­ringar och lån är inriktningen nu att näringslivet bland annat ska få en ned­sättning av socialavgifterna (arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän pensionsavgift) under fyra månader. En annan åtgärd är att företag kan ansöka om anstånd med skatteinbetalningar och moms under ett år. Här kommer staten att ta ut en ränta och anståndsavgift.

– Under perioden 25 mars till 1 april tog vi totalt emot 7350 ansökningar med hänvisning till de nya reglerna. De första dagarna var inflödet ganska sporadiskt, men sedan har det vuxit med cirka 2 500 ansökningar per dag, berättar Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Statlig företagsakut
För första gången sedan finanskrisen i början av 1990-talet inrättar regering­en även en statlig företagsakut för små och medelstora företag. Enligt finans­minister Magdalena Andersson (S) är avsikten med krispaketen att hitta en balans mellan kostnadslättnader och krediter, för att därigenom kunna rädda så många livskraftiga företag som möjligt.

– Stödpaketen innehåller olika kom­ponenter, där det mesta är lån och till­fälliga medel. Vi får se hur långt det hjälper, förmodligen behövs det fler åtgärder. Mycket beror på hur de när­maste två, tre månaderna utvecklar sig och om vi lyckas överbrygga svackan eller inte. Om vi sjunker djupare blir det mycket jobbigare att ta sig upp igen, säger Klas Eklund.

Han ser till exempel positivt på det nya systemet med korttidspermit­teringar. Företag i kris får chans att behålla fler anställda, samtidigt som arbetstagarna kan behålla sina jobb. Men för de branscher och företag som omedelbart blev offer i coronakrisen är det oftast likviditeten i sig som är det stora problemet. De första nöd­ropen kom från besöks- och resenä­ringen, hotell och restauranger.

– Det här är företag inom tjänste­sektorn som är beroende av ett flöde av löpande intäkter. Resor och mål­tider går inte att lagra. Andra som riskerar att drabbas hårt är enskilda firmor och människor med tillfälliga uppdrag inom gig-ekonomin. Det här är personer som dessutom har ett sämre socialt skyddsnät än anställda, säger Klas Eklund.

Efterlyser fler åtgärder
Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare, kon­staterar att Stockholms län under mars uppvisade varselsiffror som var tre gånger högre än vad som någonsin har noterats för en enskild månad. Över hälften av de varsel som lades i Sverige berörde just huvudstads-regionen.

– Hotell, restauranger och handel bygger på att människor kan träffas. Det är en del av Stockholms dna, och gör att krisen får stor slagsida mot näringslivet här, påpekar Stefan Westerberg.

Även han tycker att många delar i regeringens krispaket är bra, men han ser åtgärderna som otillräckliga:

– Om företagen ska kunna över­vintra den här ekonomiska istiden behövs det ännu kraftigare stöd här och nu.

Stefan Westerberg anser till exempel att arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna inte bara borde sättas ned utan i stället helt tas bort under åtminstone fyra månader. Han förespråkar samtidigt ett permit­teringssystem med full kostnads­täckning för företagen och en högre kompensation för intäktsförluster. Den räntesats på 6,6 procent som regeringen ursprungligen föreslog vid anstånd med skatteinbetalningar har han kallat för ”ockerränta”.

– Vi kräver att regeringen åter­kommer med fler räddningspaket. Nu gäller det att snabbt motverka perma­nenta skador på samhällsekonomin och att undvika en markant ökad arbetslöshet och långtidsarbets­löshet, framhåller Stefan Westerberg.

Familjeföretag extra utsatta
Precis som Stockholms Handels­kammare har även Företagarna en kontinuerlig dialog med regering och myndigheter. Organisationens chefs­ekonom, Daniel Wiberg, är en av dem som möter medlemsföretagens oro.

– Bland våra medlemmar finns många mindre och växande företag runt om i landet, ofta familjedrivna. Plötsligt ser de nu hur hela verksam­heten avstannar och likviditeten dyker. Mest sårbara är de allra minsta, som inte har något större kapital i ryggen, säger han.

Daniel Wiberg konstaterar att regeringens stödpaket har fått större småföretagarinriktning efter hand.

Han ser det som nödvändigt att sys­temet för korttidspermittering nu omfattar även familjeföretag, där ofta både ägare och familjemedlemmar har sin anställning och inkomst i rörelsen. Särskilt utsatta är inte sällan de personer som driver enskilda firmor, vilket innebär att näringsverk­samheten är tätt sammanflätad med privatekonomin och kanske därmed även med hus och hem.

– Jag tycker att politikerna har lyssnat på våra synpunkter. Nu får den närmaste tiden utvisa om det behövs ytterligare statliga insatser, och i så fall vilka, säger Daniel Wiberg.

”Riskerar stora ärrbildningar”
Stefan Westerberg betonar att reger­ingen redan nu behöver fundera över hur samhällsekonomin bör stimuleras när coronakrisen har lagt sig.

– Stockholms Handelskammare vill gärna se en coronakommission, ungefär som Lindbeckkommissionen efter 90-talskrisen. Efter 2008 års finanskris såg vi stora ärrbildningar på ekonomin och arbetsmarknaden. Det var exempelvis först 2017–2018 som den svenska varuexporten var tillbaka på tidigare nivåer. Han påpekar att en stor del av åter­hämtningen kommer att vara bero­ende av vad som händer i vår omvärld:

– Det är i hög grad exporten som lägger grunden till vårt välstånd och vår välfärd. Ungefär hälften av Sveriges BNP är kopplad till exporten.

Klas Eklund tror att en av krisens konsekvenser blir att både stat, företag och privatpersoner så små­ningom blir måna om att skaffa sig större buffertar. Det kan gälla allt från statliga beredskapslager till kontanta medel i hushållsekonomin.

– För företagen kan det betyda att de blir mer försiktiga med att sprida ut sin produktion och förlita sig på globala leverantörskedjor. Det i sin tur kan göra att globaliseringen rullas tillbaka något och att tillverkningen fördyras, men till viss del kan ökade kostnader säkert kompenseras med satsningar på digitalisering och robotar, säger han.

Daniel Wiberg framhåller att vi den närmaste tiden kommer att få se många konkurser och tragedier. Sam­tidigt är han övertygad om att landets företagare kommer att göra allt vad de kan för att behålla sina livsverk och hjälpa till med att få fart på Sverige igen.

– Dagligen ser vi exempel på hur olika företag rycker in för att lösa problem, oavsett om det handlar om att börja tillverka skyddsmasker till vården eller leverera mat till pensio­närer. Här finns en oerhörd vilja och kraft, och det är sådant som gör att vi kommer att klara oss igenom den här krisen till sist.

En sammanfattning av de åtgärdspaket för företagen som regeringen presenterade under mars:

 • Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit
 • En statlig kreditgaranti för lån till företag
 • En kreditgaranti för lån till flygföretag
 • Tillfälligt sänkta socialavgifter
 • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader
 • Utökad avsättning till periodiseringsfond
 • Anstånd med skatteinbetalningar
 • Staten tar över sjuklöneansvar
 • Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader
 • Stöd till vissa branscher
 • Stöd till kultur och idrott

Mer information: www.regeringen.se

Text: Lena Lidberg
Foto: Mannheimer Swartling, Stockholms Handelskammare, Företagarna

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2020