Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Justitiedepartementet har den 15 september 2023 skickat betänkandet – Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34) på remiss till bland annat Ackordscentralen.

En del av utredningens uppdrag har varit att redovisa skäl för och emot ett återförande av revisionsplikten för alla aktiebolag. Vidare har utredningen kommit fram till att en förkortning av tiden för att ge in årsredovisningar till Bolagsverket endast kan ske i sådan begränsad omfattning att det inte motiverar någon förändring av lagstiftningen. Däremot föreslår utredningen att sanktionsavgiften vid förseningar av ingivandet ska höjas från 5 000 kr till 6 250 kr.

Fler kontroller av registreringsärenden
En förändring som kan förväntas få stor betydelse är utredningens förslag om att Bolagsverket i större utsträckning än i dag bör göra kontroller i registreringsärenden för att kunna identifiera brottsliga upplägg som kännetecknas av att det anmäls målvakter som företrädare för bolag och föreningar. Bolagsverket föreslås att i sådana ärenden kunna förelägga personlig inställelse för att säkerställa anmälarens eller den anmäldes identitet.

Utredningen föreslår vidare att det ska införas en särskild straffbestämmelse som tar sikte på företagskapning.

Ändringar i styrelsens skyldigheter
Slutligen föreslår utredningen att bestämmelserna i aktiebolagen om styrelsens skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning, när den befarar att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet med mer än hälften, ska tas bort. Denna bestämmelse föreslås ersättas av en skyldighet för bolagets styrelse att kalla till en bolagsstämma om bolagets likviditet eller eget kapital inte motsvarar vad verksamhetens art, omfattning eller risker kräver. På stämman ska styrelsen redogöra för vilka åtgärder den föreslår ska vidas.

I nästa nummer av tidningen kommer Ackordscentralens remissvar redovisas.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023

Text: Hans Ödén
Bild: Pexels/Sora Shimazaki

Remissvar: Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Stiftelsen Ackordscentralen ("Ackordscentralen") har beretts tillfälle att lämna remissvar på betänkandet Bolag och brott - några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34).

Utredningen har bland annat redovisat skäl för och emot ett återinförande av revisionsplikten för alla aktiebolag. Ackordscentralens erfarenhet av sin konkursförvaltande verksamhet är att det är mer förekommande med brottslig verksamhet i bolag som saknar revisor än i de bolag som har en sådan. Av detta skäl förordar Ackordscentralen att revisionsplikten återinförs för alla aktiebolag.

Ackordscentralens remissvar berör även de delar av utredningen som handlar om Tidsfrister för ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket, Bolagsverkets kontrollerande roll, Bolagskapning, Stiftelser samt Tvångslikvidation av aktiebolag.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Ackordscentralens remissvar: Modellavtal – administrationsavtal under företagsrekonstruktion

Svenska Bankföreningen har sedan flera år tillbaka tagit fram ett modellavtal angående administrationsavtal under företagsrekonstruktion. Bankföreningen har nu föreslagit en ändring i modellavtalet innebärande att till administrationskontot ska endast flyta in medel som härrör från egendom som omfattas av företagshypotek. Ackordscentralen har i sitt remissvar till Bankföreningen tillstyrkt förslaget.

Vidare har Bankföreningen föreslagit att medlen på administrationskontot ska redovisas till banken om företagsrekonstruktionen inte har uppnått sitt syfte och upphör på annan grund än konkurs. Ackordscentralen har i sitt remissvar motsatt sig att rekonstruktören inte ska redovisa medlen till rekonstruktionsgäldenären.

Ta del av Ackordscentralens remissvar:

Modellavtal - administrationsavtal under företagsrekonstruktion

Komplettering: Modellavtal - administrationsavtal under företagsrekonstruktion

Ackordscentralens remissvar: Förslag till EU-direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

Ackordscentralens remissvar:
Förslag till EU-direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

Stiftelsen Ackordscentralen (”Ackordscentralen”) anser att det är viktigt att insolvenslagarna inom EU harmoniseras till viss del i syfte att bland annat öka säkerheten för investerare och minska kostnaderna och underlätta gränsöverskridande investeringar. Harmoniseringen får dock inte ske på bekostnad av en väl fungerande nationell insolvenslagstiftning. Flera av förslagen i direktivet förutsätter också att det i Sverige inrättas domstolar och myndigheter som har en särskild kompetens att handlägga insolvensfrågor. Mot bakgrund av att Sverige ännu inte har lyckats begränsa antalet handläggande domstolar i företagsrekonstruktioner, ställer sig Ackordscentralen frågande till om Sverige inom överskådlig tid kommer att kunna inrätta domstolar som ska ta ställning till frågor i till exempel det föreslagna prepack-förfarandet.

Ackordscentralen är av skäl som anges i remissvaret negativt inställt till förslaget om ett förenklat insolvensförfarande. Däremot torde övriga förslag kunna antas, dock med vissa nedan angivna förändringar, tillägg och förtydliganden. Läs remissvaret i sin helhet:

https://www.regeringen.se/remisser/2023/01/remiss-av-europeiska-kommissionens-forslag-till-direktiv-om-harmonisering-av-vissa-delar-av-insolvensratten/

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Bild: Guillaume Perigois/Unsplash

Ackordscentralens remissvar på Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Stiftelsen Ackordscentralen (”Ackordscentralen”), som har fått möjlighet att under Skatteverkets utredning lämna sina synpunkter, är i huvudsak positivt inställt till lagförslaget. Det är särskilt angeläget att de föreslagna sekretessbrytande bestämmelserna införs. Dessa kommer att öka förutsättningarna för att fatta korrekta beslut samt förhindra missbruk av lönegarantin. Däremot anser Ackordscentralen att Skatteverkets föreslagna verktyg för att kontrollera förvaltarens/rekonstruktörens beslut i stället borde kunna användas av dessa under sin utredning av lönegarantianspråk.

Ackordscentralen har också yttrat sig angående de frågor som Skatteverket har belyst i avsnitt 4.14 och som regeringen vill ha synpunkter på.

Remissvaret i sin helhet finns att läsa på regeringens webb:

https://www.regeringen.se/remisser/2022/09/remiss-av-skatteverkets-promemoria-lonegaranti/

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022

Bild: Unsplash

Departementspromemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31) – Ackordscentralens remissvar

I departementspromemorian Konkursförfarandet Ds 2019:31 lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande.

Sammanfattning av Ackordscentralens remissvar
Stiftelsen Ackordscentralen (”Ackordscentralen”) delar det principiella förslaget att det torde gagna effektiviteten av konkurshandläggningen att vissa uppgifter, som inte är av rättskipande karaktär och som inte är rättsligt komplicerade, flyttas från domstolen till tillsynsmyndigheten (”TSM”) och konkursförvaltaren.

Vidare delar Ackordscentralen uppfattningen att de tre huvudaktörerna, domstolen, TSM och konkursförvaltaren, ska finns kvar och att de inte ska ersättas av någon annan aktör.

Ackordscentralen vill inledningsvis understryka att överflyttningen av vissa funktioner från tingsrätten till konkursförvaltaren kommer innebära större krav på förvaltarens organisation, vilket borde diskvalificera flera av de befintliga mindre förvaltarbyråerna. Vidare vill Ackordscentralen understryka att denna överflyttning av arbetsuppgifter till konkursförvaltaren kommer medföra att konkurskostnaderna kommer stiga, t. ex. på grund av att förvaltaren ska handlägga bevaknings- och anmärkningsförfarandet, kungöra och underrätta borgenärer på samma sätt som tingsrätten gör i dag mm.

Läs Ackordscentralens hela remissvar här.

Övriga remissvar finns på regeringens webb.