Insolvensrättsliga utlåtanden II – den nionde boken i skriftserien

När skriftserien lanserades 2016 var Insolvensrättsliga utlåtanden av Mikael Möller den första boken som gavs ut. Nu är han aktuell med uppföljaren Insolvensrättsliga utlåtanden II. Så här skriver författaren själv om boken:

Boken innehåller ett urval av rättsutlåtanden som jag under de senaste fem åren skrivit efter förfrågningar från konkursförvaltare, företagsrekonstruktörer, borgenärsombud, bankfolk och andra jurister inom det insolvensrättsliga området. Som titeln skvallrar om är det fråga om en fristående fortsättning på boken Insolvensrättsliga utlåtanden, som utkom år 2016 och täckte de föregående dryga tjugofem åren av min utlåtandeverksamhet.

Anledningen till att en del II nu utkommer är dels den uppskattning som den första boken rönt bland insolvenspraktiker, dels de önskemål om publicering som har framförts med avseende på flera av senare års utlåtanden. Liksom del I vänder sig boken i första hand till praktiker men även rättsvetenskapare, lärare och studenter vid universiteten. Särskilt i de kommentarer som avslutar varje ämnestema kan finnas saker som intresserar lagstiftare. Uppläggningen är i princip densamma som tidigare. För del II betyder det följande:

Samtliga utlåtanden är anonymiserade genom att namnen på inblandade parter, ombud, uppdragsgivare och andra personer har ersatts med neutrala namn eller beteckningar. I viss utsträckning har också identifierbara sakomständigheter, som transaktionsdatum och fordringsbelopp, tagits bort.

  • Boken omfattar totalt 34 utlåtanden som är fördelade på nio ämnesteman som tas upp i alfabetisk ordning. I fall där ett utlåtande berör flera teman är det placerat under det tema där det har sin tyngdpunkt. Under varje tema presenteras utlåtandena i kronologisk ordning.
  • Varje ämnestema avslutas med kommentarer som kan ta upp den allmänna rättsutvecklingen inom temat, nytillkomna rättsfall från högsta instans, nytillkommen litteratur, det fortsatta öde en behandlad tvist eventuellt har rönt i högsta instans och hänvisningar till andra avsnitt i boken där temat delvis också behandlas.
  • Utlåtanden som levererats efter den 15 november 2020 har inte tagits med. Rättspraxis och annat källmaterial som tillkommit efter detta datum har, med något undantag, inte heller beaktats.

 

Boken är tänkt att vara ett levande och probleminriktat komplement till den traditionella insolvensrättsliga litteraturen.

Är du intresserad av att köpa den här boken, eller någon annan bok ur skriftserien? Gå i så fall in på nj.se/litteratur, alternativt ring förlaget på 08–598 191 00.

 

Mikael Möller är professor i civilrätt, ordförande i Stiftelsen Insolvensrättsligt forum och huvudskribent för det Nordisk-baltiska insolvensnätverket. Han disputerade 1988 på en doktorsavhandling om avtal vid konkurs och har därefter skrivit betänkanden, böcker och artiklar i fastighetsrätt, kontraktsrätt, krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Han har även skrivit Insolvensrättsliga utlåtanden i Skriftserien som gavs ut 2016.

 

Faktaruta
Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik ger tillsammans ut en insolvensrättslig skriftserie för att skapa ytterligare en plattform för utgivning av högkvalitativ litteratur inom kredit- och obeståndsrätt. De primära målgrupperna för böckerna är praktiker och studeranden. I skriftseriens arbetsgrupp ingår Isabel Carendi, Norstedts Juridik, Anders Bergman, vd Ackordscentralen Norrland, och Rolf Dotevall, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021

 

Vad händer vid utmätning? – åttonde boken i skriftserien

Många borgenärer har inte klart för sig vilka möjligheter som finns vid en utmätning och inte heller vad de kan riskera. Det vill författarna Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf råda bot på med den här boken.

Författarnas samarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända sedan slutet av 1980-talet då de båda arbetade inom Kronofogdeorganisationen och bland annat höll utbildning för personalen där. Privat är de vänner och samarbetet har fortsatt, bland annat med den här boken.

- Jag hade från början tänkt mig en mer lättsam version riktad till allmänheten, men i och med samarbetet med Norstedts Juridik och Stiftelsen Ackordscentralen blev det istället en mer fördjupad redogörelse, säger Fredrik Benndorf.

Möjligheter och risker vid utmätning
Den största anledningen till bokens uppkomst är att många borgenärer inte har klart för sig vilka möjligheter som finns vid en utmätning och inte heller vad de kan riskera. Nils-Bertil ger ett exempel på om man utmäter en andel av en bostad. Idag äger de flesta hälften var av en bostad om man delar den med make/maka eller sambo, och om bara den ena parten har skulder kan bara gäldenärens andel utmätas.

- Här finns det möjligheter för borgenären att tvinga fram en försäljning av hela bostaden men det krävs att borgenären tar initiativet. Många kanske tror att kronofogden ska göra det, säger Nils-Bertil.

Det tog ungefär ett år att skriva klart boken, ett arbete som underlättades av deras långtgående samarbete och av att de samtidigt jobbar med lagkommentaren till utsökningsbalken för Karnovs räkning.

- Utsökningsbalken är en omfattande balk med 18 kapitel. Boken består av samma juridiska material men vi följer inte utsökningsbalkens uppbyggnad, säger Nils-Bertil.

Kronologisk ordning underlättar för läsaren
Istället har de valt att arbeta utifrån en kronologisk ordning för att underlätta för läsaren. Läsaren är i första hand borgenärer i form av jurister, ekonomer och andra som arbetar med frågor om utmätning i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer.

- Det kan vara någon som jobbar på bank eller på en ekonomiavdelning på ett företag eller en allmänpraktiserande advokat. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor. Vi har även valt att ägna ett kapitel vardera åt gäldenärens samt tredje mans rättigheter och skyldigheter, säger Nils-Bertil.

Befintlig litteratur inom området är mer teoretisk än praktisk enligt författarna, och därför anser de att boken är ett bra komplement till denna och även till utsökningsbalken. Boken innehåller även en lång hänvisning till olika rättsfall, från såväl Europadomstolen, svenska domstolar och HD som beslut från justitiekansler och JO eftersom det ofta är det som är styrande.

Förhoppningen är att boken leder till mer aktiva borgenärer och att den även kan bidra med kunskaper till gäldenärer och tredje man som blir varse sina rättigheter och skyldigheter.

- Vi hoppas självklart att den ska sälja bra och att den ska tjäna sitt syfte, nämligen att sprida kunskap inom området. Jag är glad att Ackordscentralen har stöttat oss i det här arbetet, säger Fredrik Benndorf.

Är du intresserad av att köpa den här boken, eller någon annan bok ur skriftserien? Gå i så fall in på nj.se/litteratur, alternativt ring förlaget på 08–598 191 00.

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020

Näringsförbud: I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten – ny bok i skriftserien

Samarbetet mellan Ackordscentralen och Norstedts Juridik fortsätter generera nya böcker. Näst på tur är Näringsförbud av Mikael Berglund som kommer ut i januari 2020.

Mikael Berglund är adj. professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm, och har lång erfarenhet av att skriva böcker inom juridik. När han kom i kontakt med den nya lagen om näringsförbud konstaterade han att det fanns många skäl till att skriva en bok om lagen.

- Näringsförbud har en stor ekonomisk betydelse i samhället med hänsyn till att förbuden bidrar till att begränsa möjligheten att bedriva oseriös näringsverksamhet och till att främja och upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet, säger Mikael Berglund.

Näringsförbud av stor betydelse inom näringslivet
Dessutom aktualiseras näringsförbud frekvent inom näringslivet vid ekonomiska bedömningar, till exempel i anslutning till kreditprövning hos banker, vilket innebär att det blir svårare eller omöjligt att låna pengar, enligt Mikael Berglund. Han förklarar att näringsförbud även har stor betydelse vid andra ekonomiska bedömningar i den verksamhet som bedrivs av kommersiella företag eller av ekonomiska och juridiska rådgivare.

Han fortsätter:
- Lagstiftaren har använt en ovanlig teknik med hänvisningar till tidigare propositioner i propositionen till den nya lagen som vid tolkning och tillämpning av den nya lagen innebär att man kan behöva ta del av en eller flera av de sex tidigare ibland svårtillgängliga propositionerna. Av det skälet finns det ett behov av en systematisk framställning av information om både förarbetena till den nya lagen och de fortsatt gällande förarbetena till tidigare upphörd lagstiftning genom att i text citera hela eller delar av relevanta förarbeten, säger Mikael Berglund.

Han anser dessutom att det saknades en systematisk framställning av rättspraxis, samt att det inte fanns någon litteratur om den nya lagen om näringsförbud: i samband med konkurs, med anledning av brott, vid underlåtenhet att betala skatt och vid överträdelser av förbud i konkurrensrätten. Anledningarna till Mikael Berglunds nya bok är således många.

Den första och mest omfattande boken i sitt slag
Enligt författaren är boken den första och mest omfattande i sitt slag som på ett systematiskt och heltäckande sätt bearbetar näringsförbudslagstiftningen. Mikael Berglund påpekar att boken inte innehåller några avgränsningar, och dess fokusområden är svensk rätt, komparativ utländsk rätt och Europarätt.

Boken vänder sig i första hand till alla yrkesverksamma inom näringsliv, myndigheter och domstolar som har intresse och behov av att fördjupa sig inom rättsområdet i det dagliga arbetet. Det kan till exempel vara åklagare, domare, advokater, ekonomiska och juridiska rådgivare, kreditgivare, näringslivet i stort, konkursförvaltare, kronofogdar, Polisen, Skatteverket och Konkurrensverket. Boken kan även med fördel användas i utbildningssammanhang.

- Boken behövs därför att den är en ny nödvändig kunskapskälla, som tidigare saknats och som nu kan användas i målgruppens arbete, säger Mikael Berglund.

 

Författarens bakgrund:
Mikael Berglund är adj. professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat inom advokat- och revisionsbyråverksamhet, som avdelningsdirektör vid Riksskatteverket och som verksjurist vid Kronofogdemyndigheten.

Mikael Berglund har även tidigare pekat på behovet av ny EU-rätt när det gäller ömsesidigt erkännande av näringsförbud och tillsyn över medlemsstaternas näringsförbud i boken Cross-Border Enforcement of Claims in the EU – History, Present Time and Future, No. 65 in the series European Monographs of Kluwer Law International, second edition, 2014, s. 168–171.

Är du intresserad av att köpa den här boken, eller någon annan bok ur skriftserien? Gå i så fall in på nj.se/litteratur, alternativt ring förlaget på 08–598 191 00.

 

Text: Mikael Berglund och Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019 

Ny bok i skriftserien – Preskription av skattefordringar

Under april lanserades Preskription av skattefordringar. Det är den sjätte boken i skriftserien, ett samarbete mellan Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik, som ger ut högkvalitativ insolvensrättslig litteratur.

Boken har hela fyra författare: Mats Höglund, Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell och Marie Karlsson Tuula. Samtliga har skrivit artiklar och böcker i ämnet och känner varandra sedan tidigare, så enligt Mats Höglund föll det sig helt naturligt att genomföra projektet tillsammans. De har dessutom olika kunskaper inom ämnet vilket gör att de kompletterar varandra bra.

– Det gör att vi har kunnat skriva om preskription av skattefordringar genom olika infallsvinklar, säger Mats Höglund.

Fokus på talerättspreskription
Bokens fokus ligger på talerättspreskription, det vill säga fastställelsefrist för betalningsförpliktelser, alltså när en fordran finns och inte finns, och inte själva indrivningen.

– Det som inte tas upp är skattebrott, och anledningen till den avgränsningen är att man helt enkelt måste dra gränsen någonstans, det är omöjligt att ta upp ”allt”, säger Ylva Larsson.

Författarna har haft olika ansvarsområden, men alla har läst igenom varandras texter och stöttat varandra. Därmed står alla författare bakom hela boken, och Ylva vill ogärna lyfta fram något område i boken som viktigare än något annat.

– Vi har försökt att få med alla områden som berör preskription av skattefordringar. Inget område är viktigare än något annat, möjligtvis rättssäkerheten, säger Ylva. Att vara fyra författare till en bok kan ses som en stor utmaning, men Ylva säger att samarbetet har fungerat väldigt bra. Enligt Ylva var den enda utmaningen att de alla har så mycket att göra i sina vanliga yrken att det har tagit tid att få klart boken.

Monografin den enda i sitt slag
Boken riktar sig till studenter, lärare och praktiker. Anledningen till att de ville skriva boken är att det saknades en sådan i ämnet. Det finns såväl artiklar som enstaka kapitel i ämnet, men ingen omfattande monografi.

– Boken är ensam i sitt slag och fyller verkligen ett tomrum på marknaden, säger Ylva.

– Vi hoppas förstås att den ska komma till användning för såväl praktiker som studenter och att vi får synpunkter på denna för att göra den ännu bättre till nästa upplaga, säger Mats.

Ylva ser fram emot att använda boken i juristutbildningen vid Örebro universitet, där hon till vardags är universitetsadjunkt.

– Jag har jobbat med dessa frågor under så många år. Då är det väldigt kul att forska och skriva om det. I boken kan jag verkligen säga vad jag tycker och har möjlighet att dela med mig av mina kunskaper, säger Ylva.

Författarnas bakgrund:
Mats Höglund är universitetslektor vid Karlstads universitet. Har arbetat på Skatteverket och skrivit såväl en lic.avhandling som en jur. doktorsavhandling.

Ylva Larsson är lärare och forskare vid Örebro universitet och har tidigare arbetat vid Skatteverket där hon bland annat utbildade processförare tillsammans med Nils-Bertil Morgell.

Nils-Bertil Morgell är f.d. verksjurist vid Skatteverket, och har förutom utbildningar med Ylva Larsson även medverkat vid utarbetandet av handböcker och handledningar utgivna av Skatteverket.

Marie Karlsson Tuula är professor vid Karlstads universitet. Hon har omfattande erfarenhet av undervisning och biträder även aktörer på insolvensrättens områden med rättsvetenskapliga studier och undervisning.

 

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019

Praktisk handbok om konkurs

Under januari 2019 lanseras den femte boken i skriftserien, som är ett samarbete mellan Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik. Boken heter Vad händer i konkurs? Praktisk genomgång av konkursärendets olika skeenden. Hans Ödén på Ackordscen­tralen är en av författarna.

Hans har tillsammans med Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf skrivit boken som har tre fokusområden - förvaltaren, borgenären och Tillsyns­myndigheten.

Praktisk handbok från början till slut
– Syftet med boken är att få kunskap om hur en konkurs går till, från början till slut. Det finns ingen liknande bok på marknaden, säger Hans Ödén.

– Vi har försökt skriva en lättbe­griplig handbok med hänvisningar till lagtext, och det kommer att finnas en lagtextbilaga i boken. Däremot har vi undvikit att påtala brister och saker som borde förändras, det är en helt annan bok.

Bokens målgrupp är de som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med konkurser, som fordringsägare och andra intressenter. Det kan handla om icke-professionella borgenärer, banktjänstemän och nyanställda på en förvaltarbyrå, men boken kan även vara användbar som studentlitte­ratur. Fredrik och Nils-Bertil känner var­andra sedan tidigare och har skrivit en bok om skuldsanering tillsammans, men för Hans är samarbetet nytt.

– Fredrik känner jag professionellt sedan hans arbete som chef för TSM. Nils-Bertil har jag däremot inte haft kontakt med yrkesmässigt även om jag vetat vem han är, säger Hans.

Hoppas på ökad kommunikation mellan borgenär och förvaltare
Förhoppningen med boken är att den ska säljas och att folk ska läsa den, framför allt de som inte har någon aning och vad en konkurs är för något. Hans hoppas även att borgenärer ska få upp ögonen för att de kan göra mer än att bara anmäla vilken fordran man har.

– Jag upplever ofta att borgenärer är ganska oengagerade och att de inte ställer så höga krav på förvaltaren som de skulle kunna göra. Så kanske kan borgenärer med hjälp av boken för upp ögonen för att de kan arbeta på ett lite annorlunda sätt, menar Hans.

– Utgången blir bättre med ett större samarbete. Man jobbar ju för hela borgenärskollektivet och för att det ska bli ett så bra utfall som möj­ligt. Det kräver ett bra samarbete med både borgenär och gäldenär.

Om författarna
Hans Ödén är jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator på Ackordscentralen. Hans har tidigare skrivit kommentarer till 8 kapitlet i konkurslagen för rättsdatabasen Karnov.

Nils-Bertil Morgell var tidigare verksjurist på Skatteverket, och har medverkat vid utarbetande av handböcker och handledningar utgivna av Skatteverket. 2016 gav han tillsammans med Ylva Larsson ut boken Skatteverket som borgenär i Ackordscentralens skriftserie. Har även skrivit Skuldsaneringslagarna: En kommentar tillsammans med Fredrik Benndorf.

Fredrik Benndorf var tidigare chef för Tillsynsmyndigheten i Stockholm och har även varit rådman vid Gotlands tingsrätt. Har skrivit boken Skuldsaneringslagarna: En kommentar tillsammans med Nils-Bertil Morgell.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018