Stiftelsen Ackordscentralens stipendium 2023

Emma Frankenberg har 2023 tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för sin uppsats ”En rätt till inträde eller endast en möjlighet att inträda? Giltigheten av ipso facto-klausuler i konkursgäldenärens köpeavtal”.

Uppsatsen har varit hennes examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt och handledare har varit universitetslektor Jonatan Schytzer.

För Emma känns det väldigt ärofyllt att ha tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för 2023.

– Jag är glad över att mitt examensarbete uppskattades av en sådan stor aktör på insolvensrättens område, säger Emma Frankenberg.

Ta del av Emmas uppsats här: https://ackordscentralen.se/stiftelsen-ackordscentralens-stipendium-till-emma-frankenberg/

Stiftelsen Ackordscentralens stipendium till Emma Frankenberg

Emma Frankenberg har 2023 tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för sin uppsats ”En rätt till inträde eller endast en möjlighet att inträda? Giltigheten av ipso facto-klausuler i konkursgäldenärens köpeavtal”. Uppsatsen har varit hennes examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt och handledare har varit universitetslektor Jonatan Schytzer.

Klicka här för att ta del av uppsatsen.

Stiftelsen Ackordscentralens stipendiater 2022

Under Stiftelsen Ackordscentralens dag 2023 delades det ut stipendier till Jamie Järpsten och Amanda Kvarnerås som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom ett ämne som anknyter till vår verksamhet.

Jamie Järpsten har studerat vid juristprogrammet vid Stockholms universitet och skrev sin uppsats om "En svårfångad vårdplikt: Om ansvaret för tredje mans lösöre i konkursboets besittning".

Amanda Kvarnerås studerade vid juristprogrammet vid Uppsala universitet och skrev sin uppsats om ”Kreditprövning för att motverka överskuldsättning: Fyller kravet på kreditprövning sitt syfte?”.

Bild: BildN

Större satsning på Ackordscentralens stipendier

Från och med nästa år väljer Ackordscentralen att satsa ännu mer på stipendier till studenter och forskare. Målet är att medverka till en större kunskap kring rättsfrågor med insolvensrättslig relevans, samt att föra forskningen framåt och synliggöra Ackordscentralens varumärke inom akademin.

Stiftelsen Ackordscentralen har under många år delat ut stipendier till universitets- och högskolestudenter som på ett förtjänstfullt sätt har skrivit examensarbete inom något ämne som anknyter till verksamheten. Även forskningsstipendier med anknytning till Ackordscentralens verksamhet har delats ut. I Stiftelsen Ackordscentralens stadgar står bland annat man ska främja just forskning och utbildning i frågor som anknyter till verksamheten.

– Det här är en satsning som ligger helt inom ramen för vad vi kan och bör göra. Vi tror dessutom att initiativet kan bidra till att det blir större fokus på just obeståndsområdet vilket förhoppningsvis leder till ett större intresse bland såväl studenter som forskare, säger Bertil Hult, styrelseordförande i Stiftelsen Ackordscentralen.

Centraliserat förfarande
Hittills har stipendierna delats ut lokalt av respektive kontor men från och med hösten 2023 kommer förfarandet att centraliseras.

– Med ett centraliserat förfarande kommer kvaliteten på de uppsatser som belönas att höjas. Beträffande forskningsstipendierna är det mest ändamålsenligt att ha ett centraliserat förfarande för att säkerställa kvaliteten på de projekt som får ekonomiskt stöd, säger Rolf Dotevall, styrelseledamot i Stiftelsen Ackordscentralens styrelse samt juris doktor och professor i handelsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Målet är att kunna dela ut stipendier till studenter från samtliga juristutbildningar. Beträffande forskningsstipendierna är avsikten att lämna bidrag till forskningsprojekt av god kvalitet där prognosen för att projektet slutförs på ett lyckosamt sätt är god.

Större kunskap kring insolvensrättsliga frågor
Genom den ökade satsningen på stipendier vill Ackordscentralen medverka till en större kunskap kring rättsfrågor med insolvensrättslig relevans och till att forskningen inom insolvensrätten går framåt.

– Vi vill självklart också att fler studenter ska få upp ögonen för Ackordscentralen och se oss som en potentiell arbetsgivare, säger Bertil Hult.

För att söka Stiftelsen Ackordscentralens uppsatsstipendier gäller att den sökande skriver ett examensarbete av mycket hög kvalitet vid någon av de svenska juristutbildningarna. Beträffande forskningsstipendierna gäller som huvudregel att endast disputerade forskare kan komma i fråga, och att ekonomiskt stöd endast lämnas till projekt av affärsrättslig relevans. Bedömningen av uppsatserna görs i huvudsak av personer som är verksamma inom Ackordscentralen. Beträffande forskningsbidragen kommer yttrande att inhämtas från utomstående ämnessakkunniga.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022

Text: Anette Norling
Bild: Buro Millennial/Pexels