Högre vinst och ökad omsättning med jämställd styrelse

En jämställd styrelse leder till högre vinst och ökad omsättning. Det visar en studie gjord vid Luleå tekniska universitet på uppdrag av Almi. Siffror från Almi visar samtidigt att antalet jämställda styrelser i Sverige ökar väldigt långsamt.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten kan en grupp ses som jämställd om fördelningen mellan kvinnor och män är 40/60 procent eller jämnare. Utifrån den siffran kan enbart 16 % av de svenska företagens styrelser klassas som jämställda enligt Almi, och utvecklingen går minst sagt trögt. Sedan 2013 har antalet jämställda styrelser ökat med endast 3 %.

Högre lönsamhet och större omsättning
Professor Malin Malmströms studie Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation visar att företag med jämställda styrelser har såväl högre vinst som större omsättning än företag med ojämställda styrelser. Sambanden gäller även när alternativa förklaringar läggs till i analysen, som bransch, om vd:n är man eller kvinna, om företaget ingår i koncern eller ej, samt antal anställda. Studien bygger på statistik från 2013, och nu har Malin Malmström presenterat en uppföljande studie baserad på data från 2016–2018 som bekräftar resultatet från i fjol.

- Jag är inte förvånad. Tittar man på forskning visar den att grupper som är mer olika varandra når bättre resultat eftersom man har olika erfarenheter och olika referensramar. Man får ett bättre beslutsfattande när man tar hänsyn till fler perspektiv, säger Malin Malmström.

En mer heterogen styrelse med olika kompetenser, olika kön och olika bakgrund, leder till diskussioner med mer motstånd. Det bidrar till att besluten kan ta längre tid och att man dessutom måste lära sig att hantera konflikter.

- Komplexiteten ökar men man blir mer varsam att de beslut som fattas är de strategiskt rätta valen. Fördelen med en homogen styrelse är att det blir smidigt och enkelt att fatta beslut, men enkelheten blir på bekostnad av både vinst och omsättning. Min rapport visar att ojämn könsfördelning medför försummade möjligheter till makroekonomisk tillväxt, säger Malin.

Lika söker lika
En anledning till den långsamma ökningen av jämställda styrelser är principen ”lika söker lika”, att man tenderar att rekrytera personer av samma kön. Något som beror på att vi trivs med att umgås med personer som påminner om oss själva. Ulrika Spåls som är vd för StyrelseAkademien bekräftar detta.

- I styrelsesammanhang har man historiskt sett rekryterat mycket i sina nätverk, och nätverken är ofta väldigt lika en själv. StyrelseAkademien vill bredda de här nätverken, och av våra 8 000 medlemmar är nästan 40 procent kvinnor, säger Ulrika Spåls.

Det är en sak att jobba med jämställdhet men Ulrika Spåls vill att vi lägger till mångfald och inkludering också, så att förutsättningarna finns för att lyckas.

- Det är viktigt att vi har fungerande jämställda grupper där alla får bidra och där vi inkluderar alla kompetenser. Alla måste få plats och få lika mycket sändningstid. Hade vi varit bättre på det hade arbetet med jämställdhet gått fortare, säger Ulrika.

Men hur ska man gå till väga för att få till en mer jämställd styrelse? Enligt Ulrika Spåls handlar det om att bestämma sig för att man verkligen vill göra förändringen och samtidigt se nyttan. Forskning är en viktig del av detta, att vi ser svart på vitt att det är lönsamt med jämställda styrelser.

- Alla styrelser vill självklart göra sitt företag lönsamt, men det krävs en tydligare kravställning från ägarna för att få till mer jämställda styrelser, anser Ulrika.

...

De bolag som har undersökts har alla en omsättning på minst 5 miljoner kronor, minst två ordinarie ledamöter och minst 5 anställda. Företag med endast en styrelseledamot antas inte ha ett aktivt styrelsearbete. Det betyder att 58 675 företag har analyserats och det är dessa som ligger till grund för studiens resultat.

...

StyrelseAkademiens tips till företag som vill arbeta med mer jämställda styrelser

  1. Frågan börjar hos ägaren med en tydlig kravspecifikation, att man kräver fokus på jämställdhet på styrelsenivå.
  2. Valberedningen är en viktig spelare i jämställdhetsfrågan eftersom det är där styrelsen bemannas. Nyckeln är att ha god insyn och förståelse för företaget, både nu och framåt.
  3. Viktigt med en neutral kravspecifikation på vilken kompetens som söks. Man kan alltid säga att man vill ha en kandidat av båda könen.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022

Text: Anette Norling
Bild: Krakenimages, Tomas Bergman, Stefan Tell

Nytt förslag från StyrelseAkademien kan öppna för fakturering av styrelsearvoden

StyrelseAkademien har skickat in en hemställan om lagändring till regeringskansliet. Syftet med förslaget är att återigen göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera för styrelsearbete genom bolag. 
– Det här är en viktig fråga både för styrelseproffs som yrkesgrupp och för svenskt näringsliv. Vill vi ha tillväxt måste vi ha kompetenta styrelseledamöter som driver bolag framåt, säger StyrelseAkademiens vd Maria Öhman.

Bakgrunden till föreningens förslag är att tolkningen av skattereglerna för styrelsearvoden förändrades i juni 2017. Då kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som kastade om skattereglerna för styrelsearvoden. Tidigare har styrelseproffs kunnat fakturera från egna bolag och därmed haft möjlighet att genom bolaget exempelvis teckna tjänstepensionsavtal och sjukförsäkring samt göra avdrag för arbetsrelaterade kostnader. Men den möjligheten har HFD satt stopp för. Domstolen anser att styrelseledamöters ansvar är personligt och att arvodet därför måste beskattas som inkomst av tjänst.

Nio av tio styrelseproffs tar färre uppdrag
StyrelseAkademien gjorde våren 2018 en undersökning som visade konsekvenserna av de nya reglerna: att nio av tio styrelseproffs kommer att ta färre styrelseuppdrag på grund av förbudet mot att fakturera arvodet från eget bolag.

– Vi såg också att det här främst drabbar mindre företag, att det slår hårdare mot kvinnor samt att det har uppstått en förskjutning där strategiska beslut som tidigare avhandlats i styrelsen nu alltmer tas i rådgivande råd. Det innebär att beslutsfattandet flyttar utanför den norm- och lagreglerade styrelsen, säger Maria Öhman.

Tillägg i inkomstskattelagen ska öppna för fakturering
StyrelseAkademien vill genom sitt förslag åter göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera styrelsearvoden från eget bolag.

– Vi vill komplettera inkomstskattelagen med en mening som säger att enbart det förhållande att ett uppdrag är av personlig natur inte ska utgöra hinder för att det ska anses vara näringsverksamhet, säger Maria Öhman.

Det är nämligen det här med att styrelseuppdrag klassas som verksamhet av personlig natur som är knuten. I aktiebolagslagen stadgas att endast fysisk person kan utföra styrelseuppdragsverksamhet. Det har använts som argument för att styrelsearvoden inte ska få faktureras.

– Vi anser att styrelseuppdrag ska vara ett personligt uppdrag och samtidigt kunna bedrivas som näringsverksamhet, säger Maria Öhman. Läkare, advokater, revisorer och musiker är exempel på andra yrkesgrupper som bedriver verksamhet som är av personlig natur, men som ändå får bedriva näringsverksamhet. Det är högst inkonsekvent.

StyrelseAkademiens förslag på komplettering av inkomstskattelagen lyder i sin helhet:
”Det förhållande att ett uppdrag är av personlig natur eller baserat på en fysisk persons personliga arbetsinsatser ska inte utgöra hinder mot att uppdragstagaren anses bedriva näringsverksamhet.”

Förslaget har arbetats fram av jurister på Advokatfirman Lindahl AB i samarbete med StyrelseAkademien.

På styrelseakademien.se hittar du mer information om StyrelseAkademien och deras arbete.

 

Text: Ulrika Bremberg
Foto: Stefan Tell

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019