Lehman Brothers AB – konkurs med 100 % utdelning

Lehman Brothers Holdings Inc, med huvudkontor i New York, hade dotterbolag i många delar av världen. I finansmetropoler som London och Frankfurt. Och även i Umeå. När konkursen blev ett faktum och även det svenska bolaget Lehman Brothers AB försattes i konkurs, utsågs Anders Bergman vid Ackordscentralen Norrland till konkursförvaltare.

Kan du berätta om Lehman Brothers svenska dotterbolag?
Verksamheten i det svenska dotter­bolaget utgjordes av utveckling av koncerninterna IT-system som användes inom Lehman Brothers-koncernen. Bolaget hade 34 anställda. Förutom platschefen var alla anställda systemutvecklare med olika inrikt­ningar. Det svenska bolaget hade endast det brittiska bolaget Lehman Brothers Ltd som kund.

Berätta om arbetet med konkursen.
Konkursen i det svenska bolaget inträffade någon månad efter konkur­serna i de övriga bolagen i koncernen. Innan konkursutbrottet för det svenska bolaget hade Nomura över­tagit den europeiska delen av Lehman Brothers-koncernen. Beträffande det svenska bolaget hade ett avtal träffats om överlåtelse av rörelsen till Nomura Sweden AB. Enligt avtalet övertog Nomura Sweden AB ansvaret för det svenska bolagets alla skulder, förutom koncernskulder. Avtalet var dock vill­korat av att konkursförvaltaren skulle godkänna överlåtelsen.

Vår utredning utvisade att det var till fördel för fordringsägarna att överlåtelsen blev genomförd, varför jag lämnade mitt godkännande till avtalet. Överlåtelsen till Nomura Sweden AB omfattande inte ford­ringar och skulder till andra företag inom Lehman Brothers-koncernen. Vårt fortsatta arbete i konkursen blev därför att utreda den fordran som det svenska bolaget hade mot Lehman Brothers Ltd i London.

Vi har i det brittiska bolagets kon­kurs bevakat det svenska bolagets fordran och erhållit utdelning till 100 % på kapitalbeloppet på denna fordran. Även utdelning avseende ränta under konkurstiden har till viss del blivit utbetald.

Vilken utdelning kommer fordrings-ägarna få i den svenska konkursen?
Konkursen i det svenska bolaget är inte färdig att avsluta än i och med att vi inväntar slututdelning i det brittiska bolagets konkurs. Men den bedömning vi gör är att även fordringsägarna i den svenska konkursen – som huvudsakligen är Lehman Brothers Holdings Inc – sannolikt kommer att få full utdelning på sina bevakade fordringar.

Att det blir 100 % utdelning både i den brittiska och den svenska kon­kursen visar på att krisen i Lehman Brothers-koncernen i vissa delar mer var en fråga om brist på likviditet och finansiellt förtroende än avsaknad av ekonomiska värden.

Till slut, vad tror du världen och Sverige har lärt sig av den finanskris som efterföljde Lehman Brothers konkurs?
Konkurserna visar på vikten av att det finns förtroende för de finansiella institutionerna. Brist på förtroende kan leda till obestånd och konkurs, även om det finns stora värden i de verksamheter som bedrivs. Konkur­serna inom Lehman Brothers-koncernen visar också på hur världens alla finansiella marknader är samman­kopplade till varandra.

Anette Norling

Foto: Shutterstock, Ola Kjelbye

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018

 

 

Konkursen som utlöste en världsomfattande finanskris

Att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september 2008 är det få som missat. Men vad det var som utlöste en av de största finanskriserna i modern tid?

Konkursen och den efterföljande finanskrisen var inget som skedde över en natt. Det började redan under 1990-talet när president Bill Clinton ansåg att fler fattiga i USA skulle ha möjlighet att köpa egna bostäder. Det beslutades att de statligt kontrolle­rade bolåneinstituten Freddie Mac och Fanny Mae skulle ha en viss andel låginkomsttagare bland sina lånta­gare. Det handlade om så kallade subprime-lån, lån till mindre kreditvä­rdiga låntagare.

Lån på felaktiga grunder
För att tjäna pengar snabbt sålde Freddie Mac vidare en del av skul­derna till Fanny Mae som i sin tur också sålde vidare skulderna, till bland annat Lehman Brothers. Den här typen av affärer sågs som en säker investering. Enorma pengar tjänades, men det togs även enorma risker. När den amerikanska styrräntan höjdes och huspriserna började backa, var det många låntagare som fick svårt att betala sina räntor och deras hus över­gick i bankernas ägo. Bankerna hade inte längre säkerheter för sina lån och ränteintäkterna sjönk. Bubblan sprack och den första banken som föll var Bear Stearns. Ett halvår senare var det Lehman Brothers tur.

Anna Breman som är chefsekonom på Swedbank säger i en intervju med SVT:

– Folk hade fått lån på felaktiga grunder. Sedan hade de här lånen paketerats om och sålts vidare. När huspriserna sedan började falla visste man inte vem i det finansiella sys­temet som satt på riskerna. Då blev det panik på marknaden.

Sverige klarade sig lindrigt undan
Först hjälpte den amerikanska centralbanken de värst drabbade bankerna att bli uppköpta av andra banker. När turen kom till Lehman Brothers var det ingen som var intres­serad. Och plötsligt frös hela världs­ekonomin till is.

Stockholmsbörsen föll med 60 procent på ett år och den svenska kronan tappade nästan 40 procent i värde under samma period. Riks­banken ingrep genom att pumpa in mer pengar i systemet och sänka styr­räntan. Den sammanlagda bedöm­ningen är att Sverige klarade sig rela­tivt lindrigt undan.

– Den globala finansiella chocken nådde inte riktigt fram till våra stor­städer. Men verkstadsindustrin ute i landet fick plötsligt en halverad efter­frågan att hantera. Konkursvågen uteblev dock. Företag som fick pro­blem valde att istället inleda företagsrekonstruktion, säger Ackordscentralens vd och koncernchef Mikael Kubu.

Anette Norling

Foto: Shutterstock

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018

 

Ljus framtid med vissa orosmoment

Som finansminister under åtta år analyserade Anders Borg landets framtid och var med om de flesta av de centrala besluten för Sverige. hans ord torde alltså väga tungt. Så se här en intervju där framtiden presenteras – enligt Anders Borg.

Den förre finansministern var en av talarna på Stiftelsen Ackordscentralens Dag i Stockholm i maj i år. När han stegade runt på scenen, han stod sällan stilla, och målade upp morgondagen var det knäpptyst i auditoriet. Den förre finansministerns ord tycks fortfarande väga tungt. Få bestrider Anders Borgs kompetens när det gäller ekonomi. Men så korades han också till Europas bäste finansminister år 2011 av tunga Financial Times. Om det också gör att vi ska tro på hans framtidsprognoser nu är kanske svårt att säga. Helt klart är han själv i alla fall bestämd i sina uppfattningar. Det är mer ”det blir” än ”jag tror” när man intervjuar Anders Borg.

Det gäller exempelvis synen på en av nycklarna i den globala utvecklingen, USA, där den ekonomiska utvecklingen blir rätt stabil. Det bygger Anders Borg bland annat på det faktum att arbetslösheten i USA idag är under fyra procent, en historiskt väldigt låg siffra. Enligt nationalekonomiska läroboken ska låg arbetslöshet leda till högre löner. När arbetsgivarna slåss om de bästa på arbetsmarknaden måste de bjuda över varandra och höja lönen. Men att många jobbar i USA leder ändå inte till högre löner.

Anledningen är att den sjunkande arbetslösheten till stor del bygger på korta anställningar. Det är, som ofta  också  här i Sverige,  projektanställningar. Det ger inte den starkare positionen för löntagare att förhandla och lönerna ligger rätt stabilt, säger Anders Borg.

Felaktig bild av USA:s skattereform
En annan viktig faktor att titta på för den som bedömer amerikansk ekonomi är den skattereform som president Donald Trump presenterat. Media i Sverige ger ofta bilden av en gigantisk sänkning. Men – det är felaktigt, enligt Anders Borg.

– Om du jämför med exempelvis Ronald Reagans skattesänkningar så är Trumps reform betydligt mer blygsam, faktiskt bara ungefär en fjärdedel av sänkningarna i USA på 1980- talet. Mer modesta sänkningar av skatten får därför inte de stora kon- sekvenser som svenska media målat upp, säger Anders Borg.

Det har ju mullrat en hel del på världsscenen med hot om handelskrig. I skrivande stund är frågan inte avgjord.

– Men jag tror att många överdriver riskerna. Vi har regionala tillväxtzoner – USA, Europa och Asien – det minskar sårbarheten om till exempel handeln med Förenta Staterna gnisslar. Visst, handel kan bli mer regional men några dramatiska effekter får vi inte. Så på denna punkt hyser jag inte någon stor oro.

Låga räntor ger stabil bas
Också när den tidigare finansministern beskriver Europa har penseln rätt ljusa färger. Även om också mörkare nyanser finns på paletten. En av anledningarna till att det mest är sol i Anders Borgs prognos är låga räntor. Det ger en stabil bas för ekonomierna. Dock finns det en risk att goda tider inte sätter tillräcklig press på förändringar. För det behövs på vissa centrala håll reformer - på djupet. Anders Borg pekar på Frankrike.

– Det är ett land med traditionellt starka fackföreningar. De motsätter sig ofta förändringar som att låta maskiner och teknik ersätta människor. Det riskerar ju att leda till att anställda blir av med sina jobb. Men på sikt skulle det medföra stora vinster för Frankrike - och i viss mån också omkringliggande EU. Frankrike är ett av Europas viktigare länder. Och, fortsätter Anders Borg, om vi tittar på tillväxten globalt så ökar den i allt snabbare takt.

Det handlar inte minst om tillväxtländer, så kallade emerging markets. Trenden är tydlig. Tillväxtländernas andel av världens ekonomi ökar dramatiskt. Inom överskådlig tid går den från cirka 50 procent idag till 70 procent av den globala ekonomin. Det handlar exempelvis om Kina och Indien, men också om till exempel Indonesien, Filippinerna och Etiopien. Med denna globala utblick ser Anders Borg också ganska mycket sol över Sveriges ekonomiska himmel.

– Sveriges ekonomi utvecklas rätt starkt nu, säger han.

För lite byggande oroar
Men också över vår ekonomiska himmel kan det dra in moln. Ett sådant är byggandet. Det byggs för lite, främst i storstäderna. Och det byggs för lite för de bredare grupper som behöver en bostad. Idag är alltför stor del av byggandet dyra hem som få har råd att bo i. Det gör att obalanserna, alltså bristen på bostäder, riskerar att göra att svensk ekonomi inte utvecklas så bra som den annars skulle ha gjort. För tillväxt är i slutänden inte ett diffust begrepp. Det är till exempel om Stina kan flytta till en stad för att ta ett nytt jobb. Vilket kan stupa på bostadsbrist.

Ett annat hot, som för övrigt flera talare tog upp på Stiftelsen Ackordscentralens Dag, är den stora skuldsättningen som vi svenskar har. För dagens låga, bekväma räntor, varar icke för evigt… I förlängningen finns en oro för att alltfler med stora skulder får svårt att betala när räntorna når mer normala nivåer.

Ett samtal med Anders Borg har ett högt tempo. Hans associationer är snabba, hans entusiasm smittande, kunskaperna stora. Och – hans egen kunskapsbank håller på  att  byggas  ut. Än mer. Anders Borg har inlett en forskarbana, han tittar på finanspolitikens roll i stabiliserings- politiken. Också när det gäller ny kunskap öppnar ny teknik enorma möjligheter.

– Förr fördubblades mänsklighetens kunskapsmassa ungefär vart sjuttionde år. Idag sker detta fantastiska vart nionde år, säger Anders Borg.

Och på tal om digitalisering. Temat för Anders Borgs medverkan under Stiftelsen Ackordscentralens Dag var ”Framtidens finansieringsformer och digitaliseringens påverkan på världsekonomin”. Så till sist, några mer specifika frågor med fokus på finans- och advokatbranschen.

Kommer gräsrotsfinansiering eller crowdfunding att få stor betydelse framöver?
– Många av de nya möjligheterna vi ser, till exempel för dem som vill investera i startup-bolag, är ju sprungna ur de möjligheter som artificiell intelligens. AI kommer säkert i växande omfattning att påverka till exempel finansbranschen. Men för den som vill investera i ett nytt bolag handlar det om att exempelvis bedöma grundare och VD i företaget, och där kommer vi inte särskilt långt med AI. Ny teknik ger oftast högst begränsat underlag för att se vilka marginaler ett företag kommer att ha om tio år eller att bedöma om andra, potentiella konkurrenter sett möjligheterna och börjar kopiera.

Så än så länge tror jag ändå att banker och finansbolag kommer att fortsätta dominera utlåningen till företag. Gräsrotsfinansiering kan vara intressant för vanliga, relativt stabila småföretag som skulle få betala för hög ränta till bankerna. Men i de här fallen ska man inte förvänta sig någon onormal avkastning på en investering.

Så storbankerna kan förbli ganska lugna?
– Bankerna har svårt att ändra sin affärsmodell. I Norden har bankerna betydligt lägre kostnader i förhållande till intäkter i jämförelse med övriga Europa. Men det är klart, de har fortfarande mycket stort kapital och kompetens jämfört med tänkbara utmanare. Så på kort sikt tror jag att de kan vara lugna. Men det är klart, bankerna börjar ändå se vad tidningar och etermedia började uppleva på 90-talet. Förändringar tar tid, men de kan ändå komma – med nya hot.

En annan bransch med dramatiska förändringar är advokatkontor. Om du hade en advokatbyrå, vad skulle du göra nu?
– Mycket av det advokatbyråer levererar nu kan med lätthet tas över av andra, tack vare digitaliseringen, och det till en märkbart lägre kostnad. Idag tar många advokater mycket betalt för tjänster som i praktiken oftast är rätt standardiserade och som därmed kan göras till en bråkdel av dagens arvoden.

Så vad skulle du göra om du hade en advokatbyrå?
– Jag skulle åka till USA, träffa dem som ligger längst fram i teknikfronten och lära. Se till att jag satte igång kostnadsresan redan nu.  För det kommer att bli en dramatisk resa i hög hastighet framöver, säger Anders Borg.

Willy Silberstein
Fotograf: Simon Hellsten

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018