Affärsjuridik

Allsidig affärsjuridisk expertis
Våra medarbetare innehar kompetens inom både Ackordscentralens typiska rättsområden och inom allmän affärsjuridik. I de ärenden som medarbetarna hanterar förekommer en rad komplicerade affärsjuridiska frågor såsom upprättande av avtal, bildande och avveckling av bolag, företagsöverlåtelser, entreprenadjuridiska spörsmål, fastighetsrättsliga frågor, skadeståndsrätt, fordringsrätt samt tvister. Vi har lång erfarenhet, bred kompetens och stor kapacitet. Genom hög tillgänglighet och resultatinriktad service inom affärsjuridikens kärnområden är vi ett stöd i våra klienters utveckling.

Hör av dig om du vill veta med om våra affärsjuridiska tjänster.

Aktiebolagsrätt och bolagsrätt
Bolagsrätt är en del av affärsjuridiken. Inom bolagsrätten skiljer man mellan enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Bolagsrätten och aktiebolagsrätten påverkar allt företagande oberoende av typ och storlek. Aktiebolagsrätten är genom aktiebolagslagen en av de viktigaste regelsamlingarna för svenskt näringsliv. Den reglerar ansvarsfördelningen inom aktiebolag och hur aktiebolag bildas. Inom bolagsrätten biträder vi regelmässigt våra klienter med upprättandet av aktieägaravtal.

Avtalsrätt och köprätt
Den grundläggande avtalsrätten i Sverige är reglerad i avtalslagen, som i huvudsak är dispositiv, vilket innebär att parterna kan frångå avtalslagens regler som en del av rättshandlingen. Ett avtals utformning kan få avgörande betydelse för dess rättsverkningar. Lagen behandlar ingåendet av avtal, rättshandlingar genom fullmakt och rättshandlingars ogiltighet.

Avtalsfrågor har en grundläggande betydelse i affärslivet, inte bara som en ren överenskommelse utan också som en viktig metod där parterna under avtalets utformning får möjlighet att tillsammans finna sina samarbetsformer. Köprätten syftar främst på avtal och köp av lös egendom mellan en juridisk person och en privat person eller mellan privatpersoner.

Fastighetsrätt
Fastighetsrätten beskrivs i jordabalken och reglerar ägandet av fastigheter. Här finns regler om överlåtelse av fastighet. Även reglerna om fel i fastighet återfinns här. Inom fastighetsrätten hjälper vi våra klienter med frågor som har anknytning till ägande, utnyttjande, hyra och arrende samt förvaltning av kommersiella fastigheter.

Företagsförvärv
Företagsförvärv är en beslutsprocess som bygger på kunskap om företaget som ska förvärvas, eller säljas. En av frågeställningarna är om inkråmet eller aktier och andelar i företaget skall förvärvas eller säljas. Vi bidrar med att samla in och analysera information om företaget inför ett förvärv eller andra strategiska förändringar. Det sker genom en företagsbesiktning, som ofta benämns due diligence-undersökning (engelska för ”skälig försiktighet”).

Företagsbesiktningen är i första hand ett beslutsunderlag för ledningen i det köpande företaget, i andra hand ett förhandlingsstöd i avtalsförhandlingen mellan köpande företag och säljande företag. En företagsbesiktning kan vara mer eller mindre omfattande beroende på exempelvis hur pass stor eller komplicerad verksamhet som bedrivs av målbolaget eller hur väl en köpare känner bolaget, marknaden eller branschen.

Krediträtt
Krediträtten reglerar olika former av penninglån med därtill hörande aktiviteter och bygger på krediträttsliga författningar, bland annat skuldebrevslagen, lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare, konsumentkreditlagen, preskriptionslagen, lösöreköpslagen, lag om pantsättning som innehas av tredje man och företagshypotekslagen.

Obeståndsrätt
Inom obeståndsrätten kan vi hantera alla de tjänster som kan förekomma i samband med ett obestånd. Det kan handla om företagsrekonstruktion, ackord, konkursförvaltning, likvidation och flera andra lösningar av betalnings- och likviditetsproblem. Inom obeståndsrätten är vi en av de större aktörerna. Läs mer här.

Processrätt
Processrätten är ett av juridikens grundläggande områden. De flesta affärsrelationer gynnas av att parterna strävar efter att lösa sina konflikter i godo och många meningsskiljaktigheter kan lösas genom medling. Ibland finns emellertid goda skäl att låta domstol eller skiljenämnd avgöra saken.

Listan på affärsjuridiska ärenden kan göras lång.

AC Affärsjuridik Norrland
Vårt kontor i Umeå biträder företag med allmän affärsjuridisk rådgivning. Läs mer här om AC Affärsjuridik Norrland och dess affärsjuridiska kompetens.

Kontakta oss för mer information eller om du har något specifikt du vill diskutera.