Konkurs – när rekonstruktion inte är möjlig

När en rekonstruktion inte är möjlig återstår konkurs, men även då finns ett flertal handlingsalternativ för att minimera fordringsägarnas förluster och andra negativa verkningar. Under konkursen utreder våra konkursförvaltare bland annat vilka delar av verksamheten som kan drivas vidare med nya ägare och vilka delar som ska avvecklas. Kontakta oss om du vill veta med om vårt arbete med konkurshantering.

Du kan läsa mer om konkursförfarandet här och ta del av mer information nedan. I vår informationsfilm om konkurs pratar vi om vad en konkurs innebär, hur man undviker en konkurs, och om det finns bra konkurser. Dessutom berättar vi om hur den statliga lönegarantin fungerar.

Konkurs steg för steg
När det inte finns möjlighet att rekonstruera verksamheten i bolaget återstår det att försätta bolaget i konkurs.

Fysiska eller juridiska personer som är på obestånd skall försättas i konkurs. Med obestånd menas att personen inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period. Ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. Ansökan om konkurs kan både ges in av personen själv eller av någon som denne är skyldig pengar (borgenär).

Tingsrätten beslutar om konkurs och utser samtidigt konkursförvaltare. Denne bestämmer en tid för ett bouppteckningssammanträde som ska hållas hos förvaltaren senast två månader från konkursbeslutet.

Konkursförvaltarens uppgift är bland annat att omhänderta gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (konkursbouppteckning).

Vid bouppteckningssammanträdet ska företagets företrädare skriftligen bekräfta att konkursbouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsinformation är riktiga.

Under konkursen utreds bland annat om delar av verksamheten kan drivas vidare av nya ägare och vilka delar som måste avvecklas. Arbetet ska göras på ett så förmånligt sätt som möjligt för fordringsägarna.

Bolagets egendom säljs. Medlen som erhålls från försäljningen fördelas mellan borgenärerna enligt reglerna för förmånsrättslagen så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.

I konkursförvaltarens uppgifter ingår också att upprätta en så kallad förvaltarberättelse. I den redogör konkursförvaltaren bland annat för bokföringens kvalitet, anledningen och tidpunkten för obestånd, om grund för återvinning föreligger, om olaglig värdeöverföring skett, tidpunkt för upprättande av kontrollbalansräkning samt om grund för skadestånd föreligger.

Kontakta oss om du vill ha mer information om vårt arbete med konkurser. Här hittar du dessutom kontaktuppgifter till våra konkursförvaltare.