Bra företag med problem ska rekonstrueras utan konkurs. Vi hjälper såväl stora som små företag i samtliga branscher.

Förändringar i internationell handel, konjunktursvängningar, strukturella branschförändringar, minskade marginaler, oförutsedda kostnadsökningar är bara några av de faktorer som kan orsaka svängningar i ett företags resultatutveckling. Betalningssvårigheter och ett hotande obestånd kan komma snabbt.

Kärnan i Ackordscentralens verksamhet är att, om möjligt, hjälpa bra företag tillbaka till en lönsam verksamhet – eller åtminstone mildra verkningarna av en eventuell värdeförstörande konkurs. När hjälp sätts in i tid kan lönsamhetskurvan ofta vändas uppåt genom åtgärder i form av försäljningar av delar av verksamheten eller tillgångar, eller genom extern finansiering efter rekonstruktion.

Allt sedan Ackordscentralen grundades av landets köpmannaföreningar för 150 år sedan, har vår uppgift varit att hjälpa företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem. Idag är vi en rikstäckande organisation som arbetar snabbt och effektivt med skräddarsydda team, sammansatta av de erfarna jurister och specialister som krävs för att ge konstruktiv hjälp med allt ifrån rekonstruktion och konkurshantering till allmän rådgivning.

Eftersom vi ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen står vi fria från såväl särintressen som vinstintressen. Det innebär att vi på ett objektivt sätt kan balansera våra klienters intressen mot fordringsägares, anställdas och samhällets krav.

Så spill ingen tid.
Ett tidigt samtal med oss kan betyda skillnaden mellan vinna och försvinna.