Omfattas även betalning av skuld till borgenärens borgenär?

Högsta domstolen har i en dom (mål T 3622-18) vid en tillämpning av 4 kap 10 § konkurslagen prövat frågan om betalning av en skuld även kan omfatta betalning som har skett till borgenärens borgenär.

Högsta domstolen (HD) har i en dom den 5 juni 2019 (mål T 3622-18) vid en tillämpning av 4 kap 10 § konkurslagen prövat frågan om betalning av en skuld även kan omfatta en betalning som har skett till borgenärens borgenär.

Det aktuella lagrummet i konkurslagen anger att en betalning av en skuld som har skett inom tre månader från fristdagen (normalt densamma som dagen för ansökan om konkurs) kan återvinnas till konkursboet om det är fråga om ett belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. En sådan återvinning förutsätter inte att betalningsmottagaren har känt till att gäldenären är på obestånd. Om betalningen kan anses vara ordinär kan återvinning dock inte ske.

I rättsfallet hade en andrahandshyresgäst vid fem tillfällen inom återvinningsfristen betalat förstahandshyresgästens skuld till hyresvärden. Andrahandshyresgästen försattes därefter i konkurs. Konkursförvaltaren väckte talan mot hyresvärden och yrkade återvinning av betalningarna enligt 4 kap 10 § konkurslagen under åberopande av att andrahandshyresgästen hade betalat en skuld med sådant stort belopp som omfattas av lagrummet. HD fann dock att bestämmelsen i 4 kap 10 § konkurslagen ska förstås så att den omfattar bara betalning av gäldenärens skuld till den egna borgenären. Eftersom andrahandshyresgästen inte hade någon skuld till hyresvärden, utan till förstahandshyresgästen, fastställde HD att betalningarna till hyresvärden inte kan återvinnas med stöd av 4 kap 10 § konkurslagen.

Av någon anledning åberopade konkursförvaltaren endast 4 kap 10 § konkurslagen som grund för konkursboets talan. Hade han åberopat 4 kap 6 § konkurslagen torde utgången ha blivit annorlunda.

 

Text: Hans Ödén