Rekonstruktion

Företag med goda marknadsutsikter, som av olika skäl har fått ekonomiska problem, kan ofta undvika en konkurs genom att i stället genomgå en företagsrekonstruktion. Vår uppgift är att hjälpa sådana företag med att rekonstruera verksamheten. Hör av dig om du vill veta med om vårt arbete med rekonstruktioner.

Du kan läsa mer om rekonstruktionsförfarandet här och även i texten nedan samt titta på vår film om företagsrekonstruktion.


Rekonstruktionen kan endera vara informell eller formell enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Den informella, som inte är lagreglerad, innebär i korthet att företaget ställer in sina betalningar, det vill säga fryser balansräkningens skuldsida, och betalar löpande utgifter kontant eller i förskott samtidigt som förhandlingar inleds med fordringsägarna i syfte att få till stånd en överenskommelse om hur skulderna ska regleras.

Lagen om företagsrekonstruktion reglerar den formella rekonstruktionen. Ansökan sker till tingsrätten, som beslutar om företagsrekonstruktion samt utser den rekonstruktör som företaget har föreslagit. För att kunna bli utsedd som rekonstruktör måste vederbörande ha den organisation och de kvalifikationer som våra erfarna jurister besitter. Tingsrättens beslut innebär, till skillnad från den informella rekonstruktionen, bland annat att företaget får ett skydd mot konkurs så länge som rekonstruktionen pågår. Under rekonstruktionen ska företaget tillsammans med rekonstruktören utarbeta en rekonstruktionsplan, som anger vilka åtgärder företaget ska vidta för att kunna bli lönsamt och nå en uppgörelse med sina fordringsägare. I planen ingår i allmänhet ett ackord, som innebär att fordringsägarna under vissa förutsättningar kan tvingas acceptera att deras fordringar sätts ned med viss procent.

Kontakta oss för mer information eller om du har något specifikt du vill diskutera.

Läs även mer på Rekonstruktionsportalen.