Likvidation

Ackordscentralen biträder bolag som varken har betalningsproblem eller är på obestånd men som ändå ska avvecklas. Detta sker genom frivilliga likvidationer där våra jurister väljs som likvidatorer. Likvidation av ett aktiebolag innebär att bolaget löses upp efter det att skulderna betalats och överskottet fördelats mellan aktieägarna. Om styrelsen eller någon av ägarna tycker att aktiebolaget ska avvecklas och gå i likvidation måste detta tas upp på en bolagsstämma. Hör av dig till oss om du om vill veta med om hur vi arbetar med likvidationer.

Frivillig likvidation

En frivillig likvidation av ett företag innebär en avveckling av bolaget och dess verksamhet. En av Bolagsverket förordnad likvidator, som bolaget självt har angivit i sin anmälan om likvidation till Bolagsverket, sköter avvecklingen. Alla tillgångar ska säljas och omvandlas till likvida medel, samtliga skulder ska betalas och överskottet skiftas ut till aktieägarna. En frivillig likvidation förutsätter således att bolaget kan betala alla sina skulder samt likvidationskostnaderna. Om så inte kan ske åligger det likvidatorn att ansöka om att tingsrätten ska försätta bolaget i konkurs.

Tvångsvis likvidation

Tvångsvisa likvidationer beslutas av Bolagsverket. De vanligaste skälen för sådana beslut är att bolaget inte har lämnat in sin årsredovisning i föreskriven tid och att det därefter har förflutet en viss tid. Ett annat skäl är att bolaget saknar styrelse. I samband med beslut om tvångsvis likvidation förordnar Bolagsverket en likvidator. I de flesta tvångsvisa likvidationerna är bolagets skulder större än tillgångarna. Eftersom det då inte finns några förutsättningar för att genomföra ett likvidationsförfarande, ansöker likvidatorn om att tingsrätten ska försätta bolaget i konkurs.

Bolagsverket förordnar löpande Ackordscentralens jurister som likvidatorer i tvångslikvidationer.

Kontakta oss för mer information om likvidation.